Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 


 
Fondi un investīcijasKohezijas fondsES fondu finansējums 2014.-2020. gadā
 
 
 
Specifiskais atbalsta mērķis 2.2.1.: Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību

Plānotais ERAF* finansējums:

128 809 714 EUR

Finansējuma saņēmēji:

Valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības, plānošanas reģioni, valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības (deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanai), tiesu varas institūcijas.

Atbalstāmās darbības:

•  Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide un tām nepieciešamo informācijas sistēmu modernizācija

•  esošu saskarņu pārveidošana, modernizēšana un jaunu saskarņu izveide

•  semantiskā un tehnoloģiskā publiskās pārvaldes informācijas sistēmu savietošana

•  darbības procesu un pakalpojumu piegādes procesu analīze, transformācija, optimizācija un elektronizācija izvēloties izmaksu ziņā efektīvus risinājumus vienas pieturas aģentūras principa nodrošināšanai, kopīgu integrētu darbības procesu vai pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai, t.sk. lietotāju atbalsta nodrošināšanas funkcionalitātes izveide publisko datu sniedzējiem un saņēmējiem

•  IKT iespēju izmantošanas paaugstināšana;

•  pakalpojumu (t.sk. e-komercija) pielāgošana sadarbībai Eiropas vienotajā tirgū

•  digitalizācija

Sasniedzamais rezultāts:

•  Iedzīvotāju īpatsvars, kas izmanto e-pakalpojumus (iesniedz veidlapas elektroniski) – 35% (īpatsvars 2013.gadā – 12,6%)

•  Uzņēmumu īpatsvars, kas izmanto e-pakalpojumus (iesniedz veidlapas elektroniski) – 92% (īpatsvars 2012.gadā – 85,4%)

•  Vidējais publiskā sektora informācijas atkalizmantošanas indekss – 475 punkti no maksimālajiem 700 punktiem (rādītājs 2012.gadā – 285)

Ministru kabineta noteikumi un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji:

2.2.1.1.pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” dokumentācija

 

2.2.1.2.pasākuma „Kultūras mantojuma digitalizācija” dokumentācija

Dokumentu arhīvs 

* Eiropas Reģionālās attīstības fonds


APRAKSTS:

Šobrīd ir nepietiekami nodrošinātas atvērto datu un atvērto saskarņu izmantošanas iespējas trešajām pusēm un nepietiekami elektronizēti publiskie pakalpojumi (~1/3 no ~600 publiskajiem pakalpojumiem, kurus būtu lietderīgi elektronizēt). Tas nozīmē, ka sabiedrībai un publiskajai pārvaldei nav iespējas pilnvērtīgi piekļūt informācijai, kas ir valsts rīcībā un netiek nodrošinātas sabiedrības intereses uz atvērtu, demokrātisku pārvadi. Tāpat Latvijai ir jānodrošina Digitālajā programmā Eiropai izvirzītie mērķi, t.sk. par iekļaušanos Eiropas vienotajā tirgū.

Attiecīgi SAM ietvaros tiks:
•  Vairota valsts pārvaldes datu un procesu saskarņu pieejamība gan no tehniskā, gan tiesiskā, gan publiskā aspekta;
•  Veikta darbības procesu un pakalpojumu piegādes procesu analīze, transformācija, optimizācija un elektronizācija, izvēloties izmaksu efektīvus risinājumus;
•  Pielāgoti pakalpojumi sadarbībai Eiropas vienotajā tirgū, paaugstinot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iespēju izmantošanu.

Šīs darbības uzlabos un pilnveidos publiskās pārvaldes datu apmaiņas, publicēšanas un uzturēšanas infrastruktūru, datu pieejamību un to izmantošanas iespējas. Tāpat tiks pilnveidoti publiskās pārvaldes procesi, ietverot arī pasākumus administratīvā sloga samazināšanai un efektīvākam valsts pārvaldes organizatoriskajam procesam. Tiks atvērti pārvaldes rīcībā esošie dati izmantošanai komercdarbībai, kas cita starpā veicinās jaunu inovatīvu biznesa ideju un produktu radīšanu. Savukārt, lai nodrošinātu Latvijas iekļaušanos Eiropas vienotajā tirgū un nodrošinātu pārrobežu sadarbību, tiks nodrošināta nacionālo e-risinājumu sadarbspēja ar ES risinājumiem, kas ietvers arī tehnoloģiskās mašīntulkošanas bāzes izveidi.

Kopumā 2014.–2020.gada plānošanas periodā tiks palielināta publiskās pārvaldes darbības efektivitāte, gan uzlabojot datu pieejamību, gan elektronisko pakalpojumu saturu un veidojot pieejamus un iedzīvotājiem lietošanai draudzīgus elektroniskos pakalpojumus. Tāpat uzlabosies darījumu drošība uzņēmējdarbības elektroniskajā vidē, publiskā informācija tiks padarīta viegli pieejama, administratīvais slogs samazināts un iedzīvotāju e-prasmes uzlabotas. Ieguldījumi publiskajos elektroniskajos pakalpojumos vienlaikus attīstīs kā veselības, izglītības, tieslietu, tā arī kultūras u.c. jomas.

Detalizēta informācija par SAM 2.2.1. ieviešanas nosacījumu izstrādes gaitu un plānoto īstenošanas laika grafiku tiks pievienota vēlāk.


Specifiskā atbalsta mērķa 2.2.1. “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” informācijas un komunikācijas tehnoloģiju detalizēto projektu aprakstu iekļaušana IKT mērķarhitektūrā.

Detalizēto projektu aprakstu iesniedzēji

Atbilstoši 2017. gada 10 augusta Ministru kabineta rīkojumā Nr. 422 “Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" un 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" projektu iesniegumu atlases 2. kārtas projektu sarakstu Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodam” noteiktajam projektu sarakstam

Detalizēto projektu aprakstu iesniegšana iesniegšana

Noformētu elektroniskā dokumenta veidā, nosūtot uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas oficiālo elektroniskā pasta adresi: pasts@varam.gov.lv

Dokumenti:

Metodika 2. kārtas projektu iekļaušanai IKT mērķarhitektūrā ir apstiprināta ar VARAM 30.10.2017. rīkojumu Nr. 163:
•  Metodika projektu iekļaušanai IKT mērķarhitektūrā

  Veidne pašvērtējuma veikšanai
  Detalizētā projekta apraksta veidlapa
  Informācija par pasākumiem projekta rezultātu izmantošanai
  Nozares ministrijas/ pašvaldības apliecinājuma veidlapa

 

Iepriekšējā metodikas versija

Metodika IKT projektu iekļaušanai IKT mērķarhitektūrā ir apstiprināta ar VARAM 14.01.2016 rīkojumu Nr.6,  grozījumi 02.02.2016. un 16.05.2016.:
• 
Metodika projektu iekļaušanai IKT mērķarhitektūrā (16.05.2016. grozījumi papildina metodiku ar kārtību, kādā tiek izvērtēti 2.2.1.2. pasākuma “Kultūras mantojuma digitalizācija” projekti un sadaļu par mērķarhitektūrā iekļauto projektu izmaiņu izvērtēšanu un saskaņošanu)

•  Veidne projekta pašvērtējuma veikšanai (ar 16.05.2016. grozījumiem precizēta veidnes 1. sadaļa)

•  Detalizētā projekta apraksta veidlapa (ar 16.05.2016. precizēta 4. sadaļa)

•  Nozares ministrijas apliecinājuma veidlapa

Informatīvais ziņojums par publiskās pārvaldes informācijas sistēmu konceptuālo arhitektūru (Tiesību akts 10.03.2015.)

2016.gada 17.februāra seminārs ERAF IKT projektu aprakstu iesniedzējiem

Metodika IKT mērķarhitektūrā iekļauto projektu uzraudzībai (Apstiprināta ar VARAM 19.04.2018. rīkojumu Nr1-4/10.)

IKT mērķarhitektūrā iekļauto projektu detalizētie projektu apraksti:

1. kārta

Nr.p.k.

Iesniedzējs

Projekts 

Projekta dokumentācija 

1.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma

Apstiprināts MK 02.02.2016.sēdē (10.02.2016 MK rīkojums Nr.136)

 

Projekta detalizētais apraksts (versija 15.12.2017 )

2.

Valsts ieņēmumu dienests

Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija  (MAIS kodols)

Apstiprināts MK 02.08.2016. sēdē (02.08.2016 MK Rīkojums Nr. 432)

 

Projekta detalizētais apraksts (versija 22.06.2016)

3.

Centrālā statistikas pārvalde 

Oficiālās statistikas portāls

Apstiprināts MK 04.10.2016. sēdē (13.10.2016 MK Rīkojums Nr.596)

 

Projekta detalizētais apraksts (versija 01.08.2017)

4.

Labklājības ministrija

IKT centralizācija

Apstiprināts MK 27.02.2017. sēdē (27.02.2017 MK Rīkojums Nr. 94)

 

Projekta detalizēts apraksts (versija 03.08.2018)

5.

Kultūras informācijas sistēmu centrs

Mašīntulkošana

Apstiprināts MK 04.10.2016. sēdē (12.10.2016 MK Rīkojums Nr. 595)

 

Projekta detalizēts apraksts (versija 19.10.2016)

6.

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1.kārta)

Apstiprināts MK 20.12.2016.sēdē (20.12.2016 MK Rīkojums Nr.780)

 

Projekta detalizēts apraksts (versija 22.09.2016)

7.

Zemkopības ministrija

Zemkopības ministrijas un tās pakļautībā esošo iestāžu IKT attīstība ( 1.kārta)

Apstiprināts 03.01.2017. sēdē (03.01.2017. MK Rīkojums Nr.7)

 

Projekta detalizēts apraksts (versija 04.03.2019)

8.

Valsts ieņēmumu dienests

E - muita (1.kārta)

Apstiprināts 17.01.2017. Ministru kabineta sēdē MK 17.01.2017 rīkojums Nr. 29

 

Projekta detalizēts apraksts (15.11.2016)

9.

Labklājības ministrija

De-institucionalizācijas  procesu atbalsta informācijas sistēma (1.kārta)

Apstiprināts 04.10.2016. MK sēdē (MK 12.10.2016 Rīkojums Nr. 594)

 

Projekta detalizēts apraksts (versija uz 14.12.2017)

10.

Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs

E-identitātes un E-paraksta risinājuma attīstība

Apstiprināts MK 21.03.2017. sēdē (MK 22.03.2017 Rīkojums Nr. 134)

 

Projekta detalizēts apraksts (versija 12.03.2019)

11.

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

E-iepirkumu un e-izsoļu platformas attīstība

Apstiprināts MK 28.03.2017. sēdē ( MK 28.03.2017 MK Rīkojums Nr.166)

 

Projekta detalizēts apraksts (versija 27.07.2018) 

12.

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

Vienota kontaktu centra platforma operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei

Apstiprināts MK 11.04.2017. sēdē (MK 24.04.2017 rīkojums Nr. 198)

 

Projekta detalizētais apraksts (versija 05.04.2018) 

13.

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

Loģiski vienotais datu centrs

Apstiprināts MK 08.08.2017 sēdē (MK 09.08.2017 MK rīkojums Nr. 420)

 

Projekta detalizētais apraksts (versija 08.03.2018)  

14.

Ekonomikas ministrija

Vienotās darba vides izveide visā EM resorā

Apstiprināts MK 22.08.2017. sēdē (MK 30.08.2017 rīkojums Nr. 466)

 

Projekta detalizētais apraksts (Versija 23.05.2018)

15.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)

MK 23.08.2017. rīkojums Nr. 447


Projekta detalizētais apraksts (Versija 03.05.2018)

16.

Veselības ministrija

Veselības ministrijas un padotības iestāžu IKT centralizācijas atbalsts

Apstiprināts 22.08.2017. MK sēdē (MK 23.08.2017 rīkojums Nr. 448)

Projekta detalizētais apraksts (versija 11.08.2017)  

17.

Nacionālais veselības dienests

Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un  integrācija ar e-veselības informācijas sistēmu

Apstiprināts ar 24.08.2017. MK rīkojumu Nr. 452

Projekta detalizētais apraksts (versija 13.09.2018.) 

18.

Valsts kanceleja

Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas  portāls

Apstiprināts 29.08.2017. MK sēdē (MK 31.08.2017 rīkojums Nr.469)

 

Projekta detalizētais apraksts (versija 30.11.2017) 

19.

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Teritoriālās attīstības plānošanas procesu un informācijas sistēmas attīstība

Apstiprināts 29.08.2017. MK sēdē (04.09.2017. MK rīkojums Nr. 478)

 

Projekta detalizētais apraksts (versija 10.09.2018) 

20.

Satiksmes ministrija

Starptautisko kravu loģistikas IS (SKLOIS 2)

Apstiprināts 29.08.2017. MK sēdē (30.08.2017. MK rīkojums Nr. 460)

 

Projekta detalizēts apraksts (versija 02.01.2018) 

21.

Valsts kanceleja

Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma

Apstiprināts MK 29.08.2017. sēdē (MK 31.08.2017. rīkojums Nr. 470)

 

Projekta detalizēts apraksts (versija 22.12.2017) 

22.

Nacionālais veselības dienests

Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas tālāka pilnveidošana, sasaistot to ar personas identifikāciju

Apstiprināts ar 31.08.2017. MK rīkojumu Nr. 468
Projekta detalizētais apraksts (versija 20.10.2018.)

23.

Nodarbinātības valsts aģentūra

Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozēšanas un monitoringa sistēmas izveide

Apstiprināts MK 05.09.2017. sēdē (05.09.2017. MK rīkojums Nr. 486)

 

Projekta detalizēts apraksts (versija 03.08.2018) 

24.

Būvniecības kontroles valsts birojs

Būvniecības procesu un IS attīstība (1.kārta)

Apstiprināts MK 05.09.2017. sēdē (08.09.2017. MK rīkojums Nr. 488) 
 

Projekta detalizēts apraksts (versija 16.07.2018) 

25.

Valsts kanceleja

Personāla vadības platforma

Apstiprināts MK 12.09.2017. sēdē (13.09.2017. MK rīkojums Nr. 500) 
 

Projekta detalizēts apraksts (versija 28.09.2018) 

26.

Valsts tiesu medicīnas ekspertīžu centrs

Tiesu medicīnas ekspertīzes un izpētes procesu optimizācija un attīstība

Apstiprināts MK 19.09.2017. sēdē (25.09.2017. MK rīkojums Nr. 532)

 

Projekta detalizēts apraksts (versija 18.12.2019) 

27.

Ventspils digitālais centrs

Koplietošanas IKT resursu attīstība pašvaldību vajadzībām

Apstiprināts MK 07.11.2017. sēdē (15.11.2017. MK rīkojums Nr. 653) 
 

Projekta detalizēts apraksts (versija 26.02.2018) 

28.

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma

Apstiprināts MK 26.09.2017. sēdē (04.10.2017. MK rīkojums Nr.549) 
 

Projekta detalizēts apraksts (versija 02.11.2017) 

29.

Valsts vides dienests

Valsts vides dienesta informācijas sistēmas “TULPE” pilnveide

Apstiprināts MK 03.10.2017. sēdē (11.10.2017. MK rīkojums Nr. 563) 
 

Projekta detalizēts apraksts (versija 28.02.2018) 

30.

Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

Informācijas sistēmu izstrāde un pilnveidošana ģeotelpiskajiem un Daugavas baseina plūdu datiem

Apstiprināts MK 03.10.2017. sēdē (11.10.2017. MK rīkojums Nr. 564)

 

Projekta detalizēts apraksts (versija 25.01.2018) 

31.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Latvijas eksporta un investīciju informācijas sistēma

Apstiprināts MK 05.12.2015.sēdē (05.12.2017. MK rīkojums Nr. 721)

 

Projekta detalizēts apraksts (versija 28.02.2018) 

32.

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Vienotā datu telpa

Apstiprināts MK 26.09.2017. sēdē (05.10.2017. MK rīkojums Nr. 556)

 

Projekta detalizēts apraksts (versija 07.06.2018) 

33.

Izglītības un zinātnes ministrija

VIIS attīstība - izglītības monitoringa sistēmas izveide

Apstiprināts MK 03.10.2017. sēdē (11.10.2017. MK rīkojums Nr. 564)

 

Projekta detalizēts apraksts (versija 13.04.2018) 

34.

Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs

LVDC tīkls, drošības platforma un LVDC koplietošanas daļa

Apstiprināts MK 14.11.2017. sēdē (21.11.2017. MK rīkojums Nr.696)

 

Projekta detalizēts apraksts (versija 11.10.2017) 

35.

Tiesu administrācija

Tiesu IS attīstība

Apstiprināts MK 03.10.2017. sēdē (11.10.2017 MK rīkojums Nr. 564)

 

Projekta detalizēts apraksts (versija 10.01.2018) 

36.

Ieslodzījumu vietu pārvalde

Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmas pilnveidošana

Apstiprināts MK 03.10.2017. sēdē (11.10.2017. MK rīkojums Nr. 564)

 

Projekta detalizēts apraksts (versija 15.02.2018) 

37.

Probācijas dienests

Probācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveidošana

Apstiprināts MK 08.08.2017. sēdē (16.08.2017 MK rīkojums Nr. 428)

 

Projekta detalizēts apraksts (versija 07.03.2018) 

38.

Prokuratūra

Prokuratūras IS ProIS attīstība

Apstiprināts MK 19.09.2017. sēdē (16.08.2017 MK rīkojums Nr. 427)

 

Projekta detalizēts apraksts (versija 27.02.2017) 

39.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija

Apstiprināts MK 16.05.2017. sēdē (16.05.2017 MK rīkojums Nr. 243)

 

Projekta detalizēts apraksts (versija 01.02.2018) 

40.

Rīgas Domes Informācijas un tehnoloģiju centrs

Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums

Apstiprināts 13.02.2018. MK rīkojums Nr. 52

 

Projekta detalizēts apraksts (versija 28.11.2018)

2. kārta

1.

Centrālā statistikas pārvalde

Ārējās tirdzniecības statistikas datu apstrādes sistēma

Apstiprināts 14.11.2018 MK rīkojums Nr. 599

 

Projekta detalizētais apraksts (versija 12.02.2019)

2.

Kultūras informācijas sistēmu centrs

Mašīntulkošana (2.kārta)

Apstiprināts 01.11.2018 MK rīkojums Nr. 569

 

Projekta detalizētais apraksts (versija 26.07.2018)

3.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma (2. kārta)

Apstiprināts 31.10.2018 MK rīkojums Nr. 567

 

Projekta detalizētais apraksts (versija 12.02.2019)

4.

Izglītības un zinātnes ministrija

Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide

Apstiprināts 22.10.2018 MK rīkojums Nr. 535

 

Projekta detalizēts apraksts (versija 10.08.2018)

5.

Valsts ieņēmumu dienests

Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija Maksājumu uzskaites un uzkrājuma princips

Apstiprināts 17.10.2018 MK rīkojums Nr. 532

 

Projekta detalizēts apraksts (versija 04.02.2019)

7.

Tieslietu ministrija

Jaunas Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana (ESTAPIKS2)

• Apstiprināts 22.05.2018. MK rīkojums Nr.233

 

Projekta detalizēts apraksts (versija 21.03.2019.) 

8.

Kultūras ministrija

Kultūras mantojuma satura digitalizācija (2. kārta)

• Apstiprināts 22.05.2018. MK rīkojums Nr.238

 

Projekta detalizēts apraksts (versija 27.03.2019.) 


Kontaktpersona:
Lelda Kalniņa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Elektroniskās pārvaldes departaments
Informācijas sistēmu arhitektūras nodaļa
IKT pārvaldības procesu vadītāja
67026576
lelda.kalnina@varam.gov.lv

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
  
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
19.08.2019
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta