Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
 
Padoms:
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
  
Starptautiskā sadarbībaEkonomiskās sadarbības un attīstības organizācija - OECD
 
 
 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (Organization for Economic Cooperation and development – OECD)

Kas ir OECD

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (turpmāk – OECD) ir starptautiska attīstīto valstu organizācija, kura atzīst demokrātiskas un brīva tirgus ekonomikas principus. Tās galvenais mērķis ir kopējās ekonomiskās situācijas un labklājības veicināšana OECD dalībvalstīs un partnervalstīs.

OECD izstrādā starptautiskas vadlīnijas un veic pētījumus, kas tās dalībvalstīm dod iespēju efektīvāk risināt tām interesējošos jautājumus dažādās nozarēs, OECD arī sniedz zināšanas un padomus, lai uzlabotu valsts rīcībpolitiku un pilnveidotu pārvaldību, tādejādi veicinot izaugsmi un labāku dzīves kvalitāti. OECD piedāvā platformu, kurā valdības, strādājot kopā un daloties pieredzē, meklē risinājumus dažādām attīstības problēmām.

Organizācijā ir 35 dalībvalstis, kas kopumā veido 80% no globālās ekonomikas

Plašāka informācija organizācijas mājas lapā un Ārlietu ministrijas mājas lapā.


Latvijas pievienošanās OECD

2016. gada 1. jūlijā, Parīzē Francijas Ārlietu ministrijai tika iesniegts Latvijas pievienošanās raksts Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai (OECD). Saskaņā ar OECD Konvencijas 16. pantu Latvija ar šo datumu ir kļuvusi par pilntiesīgu OECD dalībvalsti, tādejādi noslēdzot 3 gadu ilgu iestāšanās sarunu procesu.

Sarunas par pievienošanos organizācijai tika uzsāktas 2013.gadā saskaņā ar OECD apstiprināto Latvijas iestāšanās sarunu „Ceļa karti”. Ceļa kartē tika noteikts Latvijas pievienošanās plāns organizācijai, t.sk. iestāšanās nosacījumi, procedūras, kā arī OECD komitejas un darba grupas, kuras veica izvērtējumu par Latvijas gatavību un spēju ieviest OECD saistošos standartus (konvencijas, lēmumus un rekomendācijas), kā arī izvērtēja Latvijas politiku un to ieviešanas prakses atbilstību OECD labākajai praksei.

Tehniskais izvērtējuma process tika noslēgts 2016.gada 18.aprīlī, saņemot pēdējo no komiteju formālajiem atzinumiem. 2016.gada 11.maijā OECD dalībvalstis vienbalsīgi uzaicināja Latviju pievienoties organizācijai.

Latvijas ieguvumi, iesaistoties OECD darbā, ir zināšanas, starptautiska atpazīstamība, efektīvāka valsts pārvalde, ārējs politiku īstenošanas progresa izvērtējums un starptautisks salīdzinājums. Tā vienlaikus ir arī iespēja piedalīties tādu standartu un rekomendāciju izstrādē, kurus respektē visā pasaulē.

Informatīvais ziņojums par sarunu noslēgšanu par Latvijas pievienošanos OECD valdībā tika apstiprināts 2016.gada18.augusta sēdē.


Ekonomikas sadarbības un attīstības organizācija (OECD) prezentējusi pirmo ekonomikas pārskatu par Latviju

2015.gada 25.februārī OECD Rīgā prezentēja pirmo ekonomikas pārskatu par Latviju, kurā izvērtēta ekonomiskā situācija, reformu īstenošanas process, nozīmīgākie Latvijas ekonomikas izaicinājumi, kā arī sniegtas rekomendācijas.

OECD ekonomikas pārskata teikts, ka, Latvija ir panākusi ievērojamu progresu, tautsaimniecības pielāgošanā un strukturālo reformu īstenošanā, kas ļāvis Latvijai 2014.gadā veiksmīgi pievienoties eirozonai.

Tāpat pārskatā uzsvērts, ka lai stiprinātu Latvijas ekonomikas konkurētspēju, valstij nepieciešams palielināt produktivitāti, veicināt ilgtspējīgu attīstību, uzlabot valsts sektora efektivitāti un ierobežotu iespējama ekonomiskā „burbuļa” atkārtošanos. Saskaņā ar OECD praksi šāda veida pārskati tiek publicēti reizi divos gados. Ekonomikas pārskats par Latviju rodams OECD mājas lapā.


VARAM dalība OECD komitejās un darba grupās

VARAM ir atbildīgā institūcija par Latvijas interešu pārstāvēšanu:

 1. Vides politikas komiteja 
 2. Ķimikāliju komiteja 
 3. Digitālās ekonomikas politikas komiteja
 4. Reģionālās attīstības politikas komiteja

VARAM līdzdalība OECD komitejās

Papildus, atbilstoši kompetencei un atkarībā no darba kārtības jautājumiem, VARAM līdzdarbojas Latvijas interešu pārstāvēšanā šādās OECD komitejās: Ekonomikas un attīstības analīzes komitejā, Izglītības politikas komitejā, Patērētāju aizsardzības politikas komitejā, Apdrošināšanas un privāto pensiju komitejā, Publiskās pārvaldības komitejā un Zinātnes un tehnoloģiju politikas komitejā.
Kontakti informācijai: Linda Gaibišela, Koordinācijas departamenta, Starptautiskās sadarbības un Eiropas Savienības koordinācijas nodaļas vecākā eksperte, OECD jautājumu koordinatore e-pasts: linda.gaibisela@varam.gov.lv; tel. nr. 67026532

OECD budžeta II daļas programmas

Saskaņā ar Latvijas pievienošanās līgumu OECD Latvija ir apstiprinājusi interesi turpināt dalību Īpašā ķīmisko vielu kontroles programmā (The Special Programme on the Control of Chemicals).
Dalība šajā programmā ir saistīta ar OECD I daļas budžeta Ķimikāliju komitejas darbu. Programma ietver atbalsta aktivitātes savstarpējai datu un pieredzes apmaiņai par ķīmisko vielu pārvaldību, ar uzsvaru uz politikas veidošanu.
Dalība programmā sniedz iespēju iesaistīties ekspertu darbā. Latvijas interesēs būtu noteikti iekļauties jauno ķīmisko vielu grupu (nanomateriāli u.c) izvērtēšanā, apgūt pieredzi politikas veidošanā - par lēmumu pieņemšanu bīstamo ķīmisko vielu aizstāšanā ar mazāk bīstamām, par ķīmisko vielu risku samazināšanu, ilgtspējīgas ķīmisko vielu pārvaldības attīstību.

OECD LEED (Local Economic and Employment Development - Vietējās ekonomikas un nodarbinātības attīstības programma)

OECD LEED programma identificē, analizē un izplata jaunas idejas saistībā ar reģionālo attīstību un sociālo ekonomiku, un tās galvenās darbības virzieni ir nodarbinātības politikas decentralizācija, uzņēmējdarbības veicināšana, sociālā kohēzija un inovācijas un izvērtēšana.
OECD LEED ir nozīmīga pieredze un ekspertu tīkls vietējās ekonomikas un attīstības plānošanas jautājumos.

Līdzšinējā sadarbība ar OECD LEED

Ņemot vērā OECD LEED ekspertu 2008.gadā sagatavoto materiālu „Metodiskais materiāls teritorijas attīstības plānošanai”, VARAM izstrādāja metodiskos ieteikumus reģionālā un vietējā līmeņa attīstības programmu izstrādei.

2008.gadā VARAM sadarbībā ar OECD LEED ekspertiem īstenoja projektu “A Strategic Monitoring and Evaluation Framework for Regional and Local Development in Latvia”.

2012.gada oktobrī VARAM sadarbībā ar OECD LEED organizēja semināru (international workshop) „GOVERNMENT APPROACHES TO SUPPORTING LOCAL ECONOMIC AND EMPLOYMENT DEVELOPMENT”, kurā tika pārrunāta Latvijas un citu valstu pieeja vietējās ekonomikas un nodarbinātības veicināšanai, vienojoties par turpmākās sadarbības virzieniem un formātiem.

VARAM regulāri piedalās OECD LEED Reģionālās attīstības politikas komitejās un saistītajās darba grupās par pilsētu un lauku izaugsmes jautājumiem, kā arī teritoriālās attīstības indikatoriem, daloties Latvijas pieredzē par izskatāmajiem jautājumiem, t.sk. par publisko investīciju plānošanas principiem, teritoriju attīstību uzraudzības un novērtēšanas rīkiem, uzņēmējdarbības veicināšanas piemēriem reģionālā un vietējā līmenī, informējot par VARAM veiktajiem un plānotajiem pasākumiem nodarbinātības veicināšanai reģionālajā un vietējā līmenī, meklējot sadarbības iespējas ar OECD LEED ekspertiem, kā arī sniedzot vērtējumu par komiteju darba rezultātu pielietojumu Latvijas reģionālās politikas pilnveidošanā.

Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros 2014.gada 19.-20.martā VARAM sadarbībā ar OECD LEED organizēja apmācības Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību pārstāvjiem, kuru ietvaros tika sniegtas OECD LEED ekspertu praktiskās meistarklases par šādiem jautājumiem – vietējā attīstība, pārmaiņu vadība, uz nodarbinātību/uzņēmējdarbību vērsta stratēģija (specializācija), finanšu instrumenti, līderība, sadarbība. Apmācību gūtās pieredzes un secinājumus Latvijas plānošanas reģioni un pašvaldības varēs pielietot teritoriju attīstības plānošanas darbā.

NFI projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros astoņu Latvijas pašvaldību pārstāvji piedalījās ikgadējā OECD LEED partnerības un vietējās attīstības forumā (24.-26.jūnijs, 2015, Mančestera, Lielbritānija). Forums sapulcēja vairāk nekā 300 dalībniekus no visas pasaules. Foruma galvenā tēma bija iekļaujoša izaugsme, dalībnieki diskutēja par to, kā un ar kādām metodēm būtu iespējams stiprināt vietējo ekonomisko attīstību. Foruma ietvaros OECD LEED prezentēja jaunu pētījumu par vietējo ekonomisko līderību. Foruma dalībniekiem bija arī iespēja iepazīties ar citu valstu pieredzi, kādas pieejas un metodes tiek izmantotas iekļaujošas izaugsmes vecināšanai. Tāpat foruma dalībniekiem bija iespēja praksē iepazīties ar Mančesteras pilsētā īstenotajiem projektiem, kas ir versti uz iekļaujošas izaugsmes stiprināšanu. Plašāka informācija par forumu pieejama šeit


VARAM dalība citās OECD sanāksmēs

 • Klimata pārmaiņu ekspertu darba grupa
  Laikā no 2015.gada janvāra līdz septembrim VARAM pārstāvji ir piedalījušies divos ar klimata jautājumiem saistītos OECD pasākumos:
  OECD seminārā par Rīcībpolitiku savstarpēju harmonizēšanu pārejai uz zema oglekļa emisiju ekonomiku (APT) laikā no 16. – 17.februārim un Klimata pārmaiņu ekspertu grupas (Climate Change Expert Group- CCXG) sanāksmēs laikā no 17. – 19.martam un 7.-9.septembrim.
 • Seminārs E-Leaders 2014: Meeting of the OECD Network on E-Government Fostering a Data-Driven Public Sector
  Laikā no 2015.gada 29. – 30. Septembris Tokijā, Japānā VARAM valsts sekretāra vietnieka IKT jautājumos piedalījās OECD rīkotajā seminārā, kurā notika diskusijas par atvērto datu, lielo datu un inovāciju nozīmi valstu attīstībā, kā arī ar datu uzkrāšanu un apriti saistītajiem jautājumiem.
  Nākamais seminārs paredzēts 2016. gada rudenī, Igaunijā.
Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
Padoms:
Balso par vienu no variantiem klikšķinot uz tā, vai skaties aptaujas rezultātus.
        
Darba laiks
Pr - Pt: 8.30:17.00
VARAM adrese:
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons:+371 67026533
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota:
22.06.2018
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta