Drukāt
Augsnes kvalitāte

Saskaņā ar likumu “Par piesārņojumu” ir pieņemti:

  • Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra noteikumi Nr.483 “Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas un reģistrācijas kārtība”
  • Ministru kabineta 2005.gada 25. oktobra noteikumi Nr.804 "Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem"

Latvija 2003.gada 19.janvārī kļuva par Apvienoto Nāciju Organizācijas konvencijas  “Par cīņu pret pārtuksnešošanos/zemes degradāciju valstīs, kurās novērojami ievērojami sausuma periodi un/vai pārtuksnešošanās, jo īpaši Āfrikā”(turpmāk - Konvencija) dalībvalsti. Konvencija tika pieņemta Parīzē 1994. gada 17.jūnijā un atvērta parakstīšanai 1994.gada 14.-15.oktobrī. Konvencija stājās spēkā 1996.gada 26. decembrī. Konvencijas mājas lapas adrese: http://www.unccd.int/  

Konvencija attiecībā uz Eiropas valstīm nozīmē cīņu pret auglīgas augsnes izniekošanu, nosakot tās izmantošanu citiem mērķiem, tādiem kā lauksaimniecība vai vides aizsardzība, kā arī novēršot augsnes auglības zudumu vai pat tās degradāciju.

2004. gadā veiktie pētījumi par Latvijas kapacitāti liecināja, ka ieviešot ANO konvencijas vides jomā, zemes degradācijas un augsnes aizsardzības jautājumi ir vismazāk atrisinātie kā nacionālajā līmenī, tā arī Baltijas reģiona kontekstā, no 2005.gada 1.septembra Vides ministrija sadarbībā ar ANO Attīstības Programmu Latvijā (UNDP) un Pasaules vides fonda (GEF) finansiālu atbalstu uzsāk projektu Latvijas kapacitātes nodrošināšana ANO konvencijas Par zemes degradāciju ieviešanai(latviešu val., angļu val.) Projekts plānots no 2005. – 2007.gadam.

Plānotie rezultāti:
1. pilnveidot valsts zemes politiku un attiecīgo likumdošanu, lai veicinātu ilgtspējīgu zemes apsaimniekošanu;
2. palielināt kapacitāti apgūstot ilgtspējīgas zemes izmantošanas praksi piltotteritorijās (Nīcas pagastā un Jelgavas rajonā);
3. uzlabot zināšanas un tehnisko kapacitāti ilgtspējīgai zemes apsaimniekošanai Latvijā.

Projekta gaitā plānots izskatīt arī jautājumus, kas saistīti ar Eiropas Savienības Augsnes aizsardzības tematiskās stratēģijas (COM(2006)231 final, Brussels, 22.9.2006) un Eiropas Komisijas direktīvas (projekta), ar kuru izveido ietvaru augsnes aizsardzībai un groza direktīvu 2004/35/EC (COM(2006)232 final, Brussels, 22.9.2006) prasību ieviešanu Latvijā. Dokumenti atrodami Eiropas Komisijas mājas lapā: http://ec.europa.eu/environment/soil/index.htm

2006.gads tika pasludināts par Starptautisko Tuksnešu un pārtuksnešošanās gadu (International Year of Deserts and Desertification: http://www.iydd.org), kura laikā visā pasaulē notika dažāda veida informatīvas kampaņas par aktuālākajiem jautājumiem, kas skar zemes degradācijas, pārtuksnešošanās un tuksnešu radītās problēmas. Arī Latvija iesaistījās vairākās aktivitātēs un sabiedrības informēšanā par aktualitātēm šajos jautājumos.

2002.gada 15.maijā (rīkojuma Nr.85) apstiprināta Vides nacionālā monitoringa programma. Programmas ieviešanu un izpildi koordinē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra.

Viena no Vides nacionālās monitoringa programmas sastāvdaļām ir sauszemes vides un tās komponentu monitoringa daļa, kurā ietverts arī augsnes kvalitātes monitorings.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 03.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/augsnes_kvalitate/