Drukāt
Informatīvais ziņojums

„Latvijas Republikas nacionālais pārskats par ilgtspējīgas attīstības īstenošanu”

Saskaņā ar atjaunotās Eiropas Savienības Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (Eiropas Savienības Padome, Brisele, 10917/3/06 REV 3 (lv); 6.10.2006.) 40.punktu Latvijai kā Eiropas Savienības dalībvalstij līdz 2007. gada jūnijam jāiesniedz Eiropas Komisijai Nacionālais pārskats par ilgtspējīgas attīstības īstenošanu.

Nacionālā pārskata par ilgtspējīgas attīstības īstenošanu sagatavošanai ar vides ministra 2007. gada 5. marta rīkojumu Nr. 113 „Par Latvijas ilgtspējīgas attīstības pamatnostādņu īstenošanas nacionālā pārskata sagatavošanu Eiropas Komisijai” tika izveidota starpministriju (starpinstitūciju) darba grupa, kurā piedalījās attiecīgo ministriju vai to padotības iestāžu deleģēti pārstāvji. Darba grupas sagatavotais Latvijas Republikas nacionālā pārskata projekts par ilgtspējīgas attīstības īstenošanu tika nosūtīts saskaņošanai Ārlietu, Ekonomikas, Finanšu, Izglītības un zinātnes, Labklājības, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu, Satiksmes, Tieslietu, Veselības un Zemkopības ministrijai, kā arī Latvijas Pašvaldību savienībai un Centrālajai Statistikas pārvaldei. Institūciju izteiktie priekšlikumi un iebildumi tika ņemti vērā un iekļauti precizētajā Latvijas Republikas nacionālā pārskata par ilgtspējīgas attīstības īstenošanu projektā. Izstrādes un saskaņošanas procesā ir notikušas konsultācijas ar Vides konsultatīvo padomi, kurā darbojas biedrības un nodibinājumi (nevalstiskās organizācijas), kuru mērķis saskaņā ar statūtiem ir vides aizsardzība. Nevalstiskās organizācijas arī sagatavoja un iesniedza Vides ministrijā ziņojumu par ilgtspējīgu attīstību Latvijā.

Atbilstoši Ministru kabineta 2002. gada 15. augusta rīkojuma Nr. 426 „Par Latvijas ilgtspējīgas attīstības pamatnostādnēm” 5.punktam, apkopotais informatīvais ziņojums par Latvijas ilgtspējīgas attīstības pamatnostādņu īstenošanu tika iesniegts Ilgtspējīgas attīstības padomē, kura atbalstīja ziņojuma tālāku virzību. Ilgtspējīgas attīstības padome ierosināja Eiropas Komisijai iesniegt arī nevalstisko organizāciju sagatavoto ziņojumu.

 

1. Latvijas Republikas nacionālais pārskats par ilgtspējīgas attīstības īstenošanu

2. NVO ziņojums par ilgtspējīgu attīstību Latvijā

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 30.03.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/ilgtspejiga_attistiba/