Drukāt
19.03.2020
Atbalstīti VARAM priekšlikumi grozījumiem ārkārtējās situācijas rīkojumā

2020.gada 19.martā Ministru kabinets ir atbalstījis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas virzītos priekšlikumus grozījumiem ārkārtējās situācijas rīkojumā par pašvaldību atbalsta turpināšanu privātām izglītības iestādēm pēc 60 kalendārajām dienām un atsevišķu pašvaldību institūciju darbinieku virsstundu darba laiku.

Lai pretendētu uz pašvaldības atbalstu gadījumos, kad bērns neapmeklē izglītības iestādi, jābūt attaisnojošam iemeslam. Ārkārtējā situācija ir uzskatāma par attaisnojošu iemeslu. Tomēr, ņemot vērā, ka normatīvie akti  termiņa ziņā (60 dienas kalendārā gada laikā) aprobežo šādu bērna prombūtni attaisnojošu iemeslu dēļ, attiecīgi minētā termiņa pārsniegums var būt pamats pašvaldības atbalsta zaudēšanai. Ievērojot minēto, pašvaldību atbalstam līdz ārkārtas situācijas izbeigšanai nepiemēros normatīvajos aktos noteikto ierobežojumu bērna prombūtnei veselības stāvokļa vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ.

Krīzes laikā pašvaldības policijas, pašvaldības sociālo dienestu un pašvaldības sociālo pakalpojumu sniedzēju, kuri nodrošina izmitināšanu, aprūpi un uzraudzību, darbiniekiem ir jānodrošina kārtība vai jāsniedz sociālie pakalpojumus virs normālā darba laika.  Līdz ar to ārkārtējās situācijas rīkojumā ir veikti grozījumi, kas atļauj  iepriekšminēto institūciju darbiniekiem noteikt tādu virsstundu darba laiku, kas pārsniedz Darba likumā noteikto maksimālo virsstundu laiku, bet kopā ar normālo darba laiku nepārsniedzot 60 darba stundas nedēļā.

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 20200305, 6702653
e-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 06.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/