Drukāt
Pazemes riska ūdensobjektu izdalīšana, raksturojums un stāvokļa novērtējums nākamo upju baseinu apsaimniekošanas plānošanu sagatavošanai

Pārskatos ietverts riska un potenciālā riska pazemes ūdensobjektu teritoriju izvērtējums, riska pazemes ūdensobjektu izdalīšanas metodikas un stāvokļa novērtēšanas pieejas saskaņā ar Ūdens struktūrdirektīvu 2000/60/EK, un labas prakses piemēri ES dalībvalstīs, precizētas riska pazemes ūdensobjektu robežas un pārskatītas piesārņojošo vielu robežvērtības.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 02.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/publ/petijumi/petijumi_vide/