Drukāt
Trauksmes celšana VARAM kompetencē esošajos jautājumos

2019. gada 1. maijā stāsies spēkā Trauksmes celšanas likums ar mērķi veicināt, lai sabiedrības interesēs tiek celta trauksme par pārkāpumiem, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, nodrošinot trauksmes cēlēju pienācīgu aizsardzību.

 Trauksmes cēlējs ir tiesīgs celt trauksmi īpaši par šādiem pārkāpumiem:

1) amatpersonu bezdarbību, nolaidību vai dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu;

2) korupciju;

3) krāpšanu;

4) publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu;

5) izvairīšanos no nodokļu samaksas;

6) sabiedrības veselības apdraudējumu;

7) pārtikas drošības apdraudējumu;

8) būvniecības drošības apdraudējumu;

9) vides drošības apdraudējumu;

10) darba drošības apdraudējumu;

11) sabiedriskās kārtības apdraudējumu;

12) cilvēktiesību pārkāpumu;

13) pārkāpumu publisko iepirkumu jomā;

14) pārkāpumu finanšu un kapitāla tirgus sektorā;

15) konkurences tiesību pārkāpumu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai trauksmes cēlēju ziņojumu iesniegšanai ir  izveidota elektroniskā pasta adrese trauksmesceleji@varam.gov.lv. Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt arī pa pastu, uz aploksnes norādot “Trauksmes cēlēja ziņojums”.

Trauksmes cēlēja ziņojumu ieteicams sagatavot, aizpildot Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu. Kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Nodrošinājuma departamenta direktora vietniece Inga Ošiņa, tālr.: 67026465, e-pasts: trauksmesceleji@varam.gov.lv.

Detalizēta informācija par trauksmes celšanas jautājumiem ir pieejama Valsts kancelejas – trauksmes cēlēju kontaktpunkta – mājaslapā www.trauksmescelejs.lv .

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 26.05.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/trauksmes_celsana/