Drukāt
26.02.2019
Interreg Europe SKILLS+ projekts veicinās izmantot IKT rīkus uzņēmējdarbībā

Rīga, 2019.gada 26. februārī. – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir partnere INTERREG EUROPE projektā SKILLS+, kas veicina atbalstu IKT zināšanu kapacitātes paaugstināšanu, attīstot izaugsmi un inovācijas mazos vidējos uzņēmumos(MVU). Projekta pirmās fāzes laikā ir izstrādāts un apstiprināts rīcības plāns MVU digitālās vides uzlabošanai.

Izstrādājot rīcības plānu trīs gadu laikā tika veikta situācijas izpēte gan Latvijā, gan projekta partnervalstīs. Tādējādi tika noskaidrotas nepilnības un sagatavoti risinājumi reālām rīcības plāna aktivitātēm, kuras sniegs ieguldījumu uzņēmēju digitālās vides uzlabošanai.

Rīcības plānā ir plānotas divas aktivitātes, kuras tiks īstenotas sadarbībā ar iesaistītajām pusēm no 2019.gada februāra līdz 2020.gada decembrim:

  • Pirmā aktivitāte paredz jauna moduļa izstrādāšanu, kas vērsts uz uzņēmēju apmācību dažādu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) rīku izmantošanai uzņēmējdarbībā. Kā arī paredz mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) digitālo stratēģiju izveides nepieciešamību, uzsākot uzņēmējdarbību. Šo aktivitāti īstenos Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA), kura aktīvi piedalījās arī citās SKILLS+ aktivitātēs, sniedzot savu ieguldījumu un daloties pieredzē ar projekta partneriem.
  • Otra aktivitāte ir vērsta uz digitālās stratēģijas izstrādi Latvijā nākamajā plānošanas periodā. Tādējādi būs iespējams noteikt digitālo prasmju un IKT izglītības nozīmību digitālās attīstības veicināšanā.

SKILLS+ projekta darba grupas pārstāvji tiks iesaistīti aktivitāšu īstenošanā, viņi rosinās uzņēmējus izmantot IKT rīkus savā ikdienā. Projekta pirmās fāzes noslēdzošais uzdevums ir informēt MVU par iespējām un atbalstu IKT rīku integrēšanā savā uzņēmējdarbībā, prasmju apgūšanā, ko piedāvā valsts un privātais sektors.

Izvērtējot projekta SKILLS+ pirmajā apmācību fāzē paveikto, secināms, ka projekts ir noritējis veiksmīgi, iesaistītās puses ir atbalstījušas kopējos centienus uzlabot MVU konkurētspēju, sniedzot atbalstu gan apmācību procesa pilnveidošanai, gan politikas virziena attīstībai.

Ar informāciju par SKILLS+ projektu varat iepazīties šeit >>>

VARAM no 2016.gada aprīļa kā partnere piedalās Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam INTERREG EUROPE starpreģionu sadarbības programmas projektā “Atbalsts IKT zināšanu kapacitātes paaugstināšanai MVU, veicinot izaugsmi un inovācijas” (SKILLS+).

 

Papildu informācija:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
Tālr. 67026533, e-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 07.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/