Drukāt
13.02.2019
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību aktu izstrādes procesā - MK rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma “Barģi”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, atsavināšanu”

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta rīkojums

2.

Dokumenta nosaukums

Par valsts nekustamā īpašuma “Barģi”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, atsavināšanu.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Valsts iestādes,  atvasinātas publiskas personas

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta rīkojuma projekts „ Par valsts nekustamā īpašuma “Barģi”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, atsavināšanu”. sagatavots, lai nodotu bez atlīdzības Krimuldas novada pašvaldības īpašumā valsts nekustamo īpašumu “Barģi” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 80680050274) – zemes vienību 1,04 ha platībā un divas būves, pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai – palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.

Īpašums ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk- VARAM) personā., bet  tiešais lietotājs ir Dabas aizsardzības pārvalde, kurai īpašums vairs nav nepieciešams tās funkciju veikšanai.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots iesniegt izsludināšanai VSS – 2019. gada 14.martāī

7.

Dokumenti

Pielikumā -  Ministru kabineta rīkojuma projekts un anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7. punktam, sniedzot iebildumus un priekšlikumus.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Iesniegt rakstiski priekšlikumus 11. punktā minētajai atbildīgajai amatpersonai divu nedēļu laikā no paziņojuma publicēšanas brīža VARAM tīmekļa vietnē.

10.

Cita informācija

nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Mārīte Priede VARAM Nodrošinājuma departamenta Nodrošinājuma  nodaļas vecākais eksperts, 67026915, marite.priede@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 03.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/