Drukāt
09.11.2018
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību aktu izstrādes procesā – MK noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 22. februāra noteikumos Nr. 135 “Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām""

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 22. februāra noteikumos Nr. 135 “Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Nolietotu transportlīdzekļu atkritumu apsaimniekošanas komersanti. Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļvietnē “Atļaujas un ar tām saistītie lēmumi B kategorijas piesārņojošām darbībām/Nolietotais transports un kuģu vraki” Valsts vides dienests ir izsniedzis 108 atļaujas nolietoto transportlīdzekļu pārstrādei.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts ir sagatavots, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Direktīvas 2018/849/ES, ar ko groza Direktīvas 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem, 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem un 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (turpmāk – Direktīva 2018/849/ES) transponēšanu attiecībā uz vispārīgām prasībām nolietotu transportlīdzekļu uzglabāšanai un ziņojuma sniegšanai par nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē: 29.11.2018.

Plānots iesniegt Ministru kabinetā: 2019.gada janvāris.          

7.

Dokumenti

Pielikumā: Ministru kabineta noteikumu projekts un tā anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Plānots izmantot Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.41 punktā noteiktajā veidā - rakstiski sniedzot viedokli par attīstības plānošanas dokumentu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Lūdzu sniegt rakstisku viedokli līdz 2018.gada 23.novembrim

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Vides aizsardzības departamenta Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas vecākā eksperte I.Doniņa, tālr:67026515, e-pasts: ilze.donina@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 03.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/