Drukāt
25.10.2018
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību aktu izstrādes procesā – MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr.108 “Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi””

1.       

Dokumenta veids

Tiesību akts.

2.       

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu ’’Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr.108 “Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi”” projekts (turpmāk – noteikumi).

3.       

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika.

4.       

Dokumenta mērķgrupas

Publisko elektronisko iepirkumu sistēmas lietotāji (iepirkumu veicēji).

Juridiskas un fiziskas personas (piegādātāji), kas piedāvā tirgū pakalpojumus, preces un būvdarbus un kas piedalās iepirkumos, un iepirkuma procedūrās.

5.       

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

1)      2018. gada 18. oktobrī stājās spēkā likums “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā”, ar kuru Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 42. panta pirmās daļas 1.punkta d) apakšpunkts izteikts jaunā redakcijā (attiecīgā norma stājas spēkā ar 2019. gada 1. janvāri). Pamatojoties uz minēto, ir jāveic attiecīgas izmaiņas Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr.108 “Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi” (turpmāk – PEIN) ietvertajā iepirkumu procedūru dalībnieku izslēgšanas nosacījumu uzskaitījumā, papildinot pārbaudāmās tiesību normas ar Krimināllikuma 79.3 pantu un 79.5 pantu.

2)      PEIN 2.pielikumā jāveic izmaiņas, kas saistītas ar papildu informācijas norādīšanu dalībnieka reģistrācijas pieteikumā, lai padarītu efektīvāku elektronisko iepirkumu procesu saistībā ar Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta (ESPD) piemērošanu iepirkumu procedūrās, tādejādi nodrošinot iespēju piedalīties pārrobežu iepirkumu procedūrās.

6.       

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots iesniegt Ministru kabinetā līdz 21.12.2017.

7.       

Dokumenti

Pielikumā – Ministru kabineta noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr.108 “Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi”” projekts un tā anotācija.

8.       

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.6.apakšpunktam sniedzot iebildumus un priekšlikumus lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā lēmuma pieņemšanas procesā.

9.       

Pieteikšanās līdzdalībai

Iebildumus un priekšlikumus aicinām sniegt līdz 09.11.2018., nosūtot tos 11.punktā minētajai atbildīgajai amatpersonai uz e-pastu vai izsakot mutiski pa norādīto tālruni.

10.   

Cita informācija

Nav.

11.   

Atbildīgā amatpersona

Ingrīda Igaune, VARAM Elektroniskās pārvaldes departamenta Informācijas sabiedrības politikas nodaļas vecākā konsultante, tālr. 66016780, ingrida.igaune@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 07.04.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/