Drukāt
Projektu konkurss valsts budžeta apakšprogrammā „Nozares vides projekti”
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iestādēm tiek izsludināts 2019. gada projektu konkurss valsts budžeta apakšprogrammā „Nozares vides projekti”.
Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) Administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2018. gada 4. oktobra sēdes Nr.11 lēmumu, izsludina projektu iesniegšanu valsts budžeta apakšprogrammā „Nozares vides projekti”. Projektus LVAF Administrācijā var iesniegt līdz 2018. gada 22. novembrim. 

2019. gadā no apakšprogrammas 21.13.00 „Nozares vides projekti” (turpmāk – Apakšprogramma) līdzekļiem tiks atbalstīti projekti, kas nodrošina papildus atbalstu VARAM un VARAM padotības iestāžu konkrētas funkcijas attīstību un/vai atsevišķas funkcijas izpildes kvalitātes paaugstināšanu, šādās aktivitātēs: 

  1. 1. veiktspējas stiprināšana vides aizsardzības kontroles un vides politikas īstenošanas jomās (t.sk. noteikta profila personāla kvalifikācijas un kompetences celšana); 
  2. 2. bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumi; 
  3. 3. starptautisko saistību vides jomā izpilde; 
  4. 4. sabiedrības izglītošana (t.sk., bet ne tikai izglītojoši pasākumi, semināri, konference).Netiek atbalstītas aktivitātes, kas tieši saistītas ar valsts pārvaldes iestāžu nolikumā noteikto pamatuzdevumu īstenošanu un dublē valsts budžeta bāzes finansējuma programmā paredzēto aktivitāšu finansēšanu. 

Projektu konkursa KĀRTĪBA un projekta iesnieguma veidlapas pieejamas LVAF administrācijas interneta mājaslapā www.lvafa.gov.lv sadaļā - Projektu konkursi, Nozares vides projekti. 

Projektu iesniegumus, noformētus atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, līdz 2018. gada 22.novembrim ir jāiesniedz Fonda administrācijā (Rīgā, Eksporta ielā 5, LV–1010) personīgi darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu, vai elektroniskā dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. 

Sīkāka informācija par konkursu: 
 tālr. 66920495 e-pasts: lvafa@lvafa.gov.lv
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 19.06.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/