Drukāt
10.10.2018
Izsludināts projektu konkursu vadlīnijā “Ūdeņu aizsardzība”
Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk - Fonds) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2018. gada 4.oktobra lēmumiem izsludina projektu konkursu vadlīnijā “Ūdeņu aizsardzība” divās aktivitātēs:
  1. 1. Aktivitāte “Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai”. 
Konkursa ietvaros tiek atbalstīta publisko ūdeņu (jūras piekraste, publiskie ezeri un upju posmi) plānošanas dokumentu izstrāde, piemēram, apsaimniekošanas plānu izstrāde, ekspluatācijas noteikumu izstrāde, tematiskais plānojums publisko ūdeņu teritoriju izmantošanai (atbilstoši Civillikuma 1102.pantam “Pie publiskiem ūdeņiem pieder jūras piekrastes josla, kā arī šā panta pielikumā uzskaitītie ezeri un upes. Visi pārējie ūdeņi ir privāti”). 

Pieejamais LVAF finansējums 100 000.00 EUR. Maksimālā no LVAF pieprasāmā summa vienam projekta iesniegumam ir 10 000.00 EUR. Līdzfinansējuma nodrošināšana nav obligāta. 

Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikas pašvaldība. 

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 6.decembris. 


  1. 2. Aktivitātē “Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība” 

Konkursa ietvaros tiek atbalstīta sekojošu aktivitāšu veikšana, ja tās ir noteiktas publisko ūdeņu spēkā esošos plānošanas dokumentos: ūdensteču un ezeru apsaimniekošanas pasākumu veikšana; pasākumi jūras piekrastes adaptācijai klimata pārmaiņu ietekmēm; pasākumi plūdu mazināšanai; infrastruktūras izveide/ atjaunošana. 

Pieejamais LVAF finansējums 700 000.00 EUR. Maksimālā no LVAF pieprasāmā summa vienam projekta iesniegumam nevar pārsniegt 50 000.00 EUR. Līdzfinansējums ne mazāks kā 10% no kopējām projekta izmaksām. Īstenojot infrastruktūras izveides/ atjaunošanas aktivitāti līdzfinansējums nedrīkst būt mazāks kā 30% no kopējām projekta izmaksām. 

Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikas pašvaldība, pašvaldību kapitālsabiedrība un/ vai pašvaldības struktūrvienība.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 10.decembris. 

Projektu konkursu nolikumi un to pielikumi elektroniski ir pieejami Fonda administrācijas mājas lapas www.lvafa.gov.lv sadaļā – „Projektu konkursi, Projektu konkursu nolikumi”

Projekta dokumentācija, noformēta atbilstoši konkrētā konkursa nolikuma prasībām, ir jāiesniedz Fonda administrācijā (Rīgā, Eksporta ielā 5, LV–1010) personīgi darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu, vai elektroniskā dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. 

Sīkāka informācija par konkursu: 
 tālr. 66920495 e-pasts: lvafa@lvafa.gov.lv
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 19.06.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/