Drukāt
09.10.2018
Latvijas Atvērto datu portālā publicēti ūdensteču un ūdens saimniecisko iecirkņu dati
2018. gada 3. jūlijā stājās spēkā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātie Ministru Kabineta noteikumi Nr. 397 “Noteikumi par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru” (turpmāk – klasifikators). Jaunajā klasifikatorā ir atjaunota informācija par tajā iekļautajām ūdenstecēm un tām noteiktajiem ūdens saimnieciskajiem iecirkņiem
Papildus minētajam klasifikators ir papildināts ar informāciju ūdensteču garuma raksturošanai - ietvertās ūdensteces pēc to garuma ir iedalītas kategorijās. Kategorijas noteiktas, pamatojoties uz Aizsargjoslu likuma 7. panta otrās daļas 1. punktā dotajiem robežlielumiem upju garumam (10 km, 25 km un 100 km), kurš tiek izmantots kā izejas lielums minimālā aizsargjoslas platuma noteikšanai. Minētais papildinājums klasifikatorā iekļauts sakarā ar neskaidrībām upju aizsargjoslu platuma noteikšanai – īpaši mazo upju gadījumos. Vienlaikus jāņem vērā, ka minētās kategorijas raksturo tikai ūdensteču garumu un neatceļ citus Aizsargjoslu likuma nosacījumus. 

Klasifikatora datu aktualizēšana un papildināšana tika veikta, izmantojot projektā ”Ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatora aktualizēšana un papildināšana ar aizsargjoslu noteikšanai būtisku informāciju” (2017) (turpmāk – projekts) iegūtos rezultātus. Projektā sagatavotā informācija un dati, tai skaitā metodika upju garumu noteikšanai un kartes, ir izmantojami kā informatīvs materiāls un pieejami ministrijas tīmekļvietnē: /lat/publ/petijumi/petijumi_vide/?doc=15514. 

Ievērojot, ka projekta datiem iespējams daudzpusīgs pielietojums, piemēram, teritorijas attīstības plānos nosakot teritorijas izmantošanas nosacījumus un aprobežojumus, tai skaitā arī ūdens objektu aizsargjoslas, un ka citu nozaru datu bāzēs vai attiecīgas dokumentācijas izstrādei izmanto ar ūdenstecēm un to saimnieciskajiem iecirkņiem saistītu informāciju, ministrija projekta datus ir ievietojusi Latvijas Atvēro datu portālā: https://data.gov.lv/dati/lv/dataset?organization=varam. 

Informāciju sagatavoja: 
Ruta Rimša 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
Vides aizsardzības departaments 
Ūdens resursu nodaļas vecākā eksperte 
Tālr.67026903 e-pasts:Ruta.Rimsa@varam.gov.lv
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 19.06.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/