Drukāt
09.10.2018
Tiek izsludināti divi projektu konkursi plašsaziņas līdzekļiem
Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2018. gada 4.oktobra sēdes Nr.11 lēmumiem izsludina divus projektu konkursus finansējuma saņemšanai Vadlīnijā “Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības jomā”.
  1. 1. Aktivitātē “Specializētu vides izglītības televīzijas raidījumu veidošana” 
Konkursa ietvaros tiek atbalstīta specializētu vides izglītības televīzijas raidījumu veidošana valsts valodā par šādām prioritārām tēmām: Atbildīga vides un dabas resursu izmantošana, Sabiedrības kopumā un katra indivīda līdzatbildība par klimata pārmaiņām un iespējām tās ierobežot un Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas nepieciešamība. 

Pieejamais LVAF finansējums 130 000.00 EUR. Minimālā un maksimālā no LVAF pieprasāmā summa vienam projekta iesniegumam nav noteikta. Līdzfinansējums ne mazāk kā 10% no projekta kopējām izmaksām. 

Projekta iesniedzējs var būt: 
• raidorganizācija, kurai ir apraides atļauja un pārraides tiesības bezmaksas virszemes apraidē, īpašnieks;

• komersants, biedrība, nodibinājums. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 14.novembris. 

  1. 2. Aktivitātē “Specializētu vides izglītības periodisko izdevumu veidošana” 

Konkursa ietvaros tiek atbalstīta specializētu vides izglītības periodisko izdevumu veidošana valsts valodā par šādām prioritārām tēmām: Atbildīga vides un dabas resursu izmantošana, Sabiedrības kopumā un katra indivīda līdzatbildība par klimata pārmaiņām un iespējām tās ierobežot un Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas nepieciešamība. 

Pieejamais LVAF finansējums 75 000.00 EUR. Minimālā un maksimālā no LVAF pieprasāmā summa vienam projekta iesniegumam nav noteikta. Līdzfinansējums ne mazāk kā 10% no projekta kopējām izmaksām. 

Projekta iesniedzējs var būt: 

• Periodiskā izdevuma īpašnieks; 

• komersants, biedrība, nodibinājums. 

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 8.novembris. 

Projektu konkursu nolikumi un to pielikumi elektroniski ir pieejami Fonda administrācijas mājas lapas www.lvafa.gov.lv sadaļā – „Projektu konkursi, Projektu konkursu nolikumi”

Projekta dokumentācija, noformēta atbilstoši konkrētā konkursa nolikuma prasībām, ir jāiesniedz Fonda administrācijā (Rīgā, Eksporta ielā 5, LV–1010) personīgi darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu, vai elektroniskā dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. 

sīkāka informācija par konkursu: 
 tālr. 66920495 e-pasts: lvafa@lvafa.gov.lv
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 19.06.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/