Drukāt
06.08.2018
Ministru kabineta komiteja konceptuāli atbalsta rīcības plānu Latgales reģiona ekonomiskajai izaugsmei 2018.-2021. gadam

Rīga, 2018. gada 6. augusts. – Šodien Ministru kabineta komiteja konceptuāli atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādāto Rīcības plānu Latgales reģiona ekonomiskajai izaugsmei 2018.-2021. gadam. Tas paredz Latgales straujāku attīstību un tuvināšanos pārējo Latvijas reģionu attīstības līmenim.

Rīcības plānā iezīmēti īpašo reģionālas politikas atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionam. Tajā ir definētas risināmās problēmas, mērķis, rīcības virzieni un pasākumi, lai pilnveidotu Latgales reģiona straujāku attīstību un tuvināšanos pārējo reģionu attīstības līmenim. Tas ir turpinājums iepriekš īstenotajiem Rīcības plāniem Latgales reģiona izaugsmei 2013.-2014. un 2015.- 2017. gadam. Plāni tika izstrādāti, lai reaģētu uz Latgales reģionā ilgstoši pastāvošām sociāli ekonomiski negatīvajām tendencēm.

Rīcības plāna mērķis ir panākt reģionālo atšķirību mazināšanos, nodrošinot Latgales reģionā efektīvus pasākumus ekonomiskās aktivitātes stimulēšanai, jaunu darbavietu radīšanai un labklājības paaugstināšanai. Lielākoties Rīcības plāns fokusēts uz pasākumiem, kas vērsti uz reģiona tautsaimniecības attīstību, piemēram, atbalsta paplašināšana speciālajās ekonomiskajās zonās Latgalē, paredzot nodokļu atvieglojumus par izmaksām darbaspēka atalgojumā jaunām darba vietām. Latgales uzņēmējdarbības centra kapacitātes celšana un tā atbalsta pasākumi u. tml.

Būtiskāko plāna finansējumu sastāda ieguldījumu degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona un Alūksnes novada pašvaldībās kopējais finansējums. Lai sasniegtu 1 345 jaunas darba vietas (1% ietekmi uz bezdarba samazinājumu Latgales reģionā) un piesaistītās privātās investīcijas 81 751 182 euro apmērā, nepieciešams nodrošināt kopējo finansējumu 81 751 182 euro Eiropas Reģionālās attīstības fondā (šobrīd plānotais 52 247 026 euro un papildus nepieciešamais 29 504 156 euro). Plānojot jauno Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk – EEZ) finanšu instrumenta atbalstu, Rīcības plāna ietvaros tiks paredzēts finansējums Latgales uzņēmējdarbības centra darbībai. Programmai “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” indikatīvi iezīmēts kopējais finansējums 10 000 000 euro donoru finansējuma un 1 764 706 euro nacionālā līdzfinansējuma.

Papildus informācijai:

Kaspars Rūklis
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026533, e-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 24.03.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/