Drukāt
11.06.2018
Sekmīgi īstenotas Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnes 2011.-2017.gadam

Vides aizsardzības ministrija ir iesniegusi valdībā informatīvo ziņojumu “Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādņu 2011.-2017. gadam īstenošanas ex post novērtējums” (turpmāk -  novērtējums), kas sagatavots, pamatojoties uz piekrastes pašvaldību un valsts institūciju sniegto, kā arī publiski pieejamo informāciju. Novērtējumā secināts, ka pamatnostādņu īstenošana ir bijusi sekmīga:

  • no 19 Rīcības plānojuma uzdevumiem ir izpildīti 18 uzdevumi. Uzdevums par Baltijas jūras un Rīgas jūras līča aizsargjoslas noteikšanas metodikas grozījumu sagatavošanu tiks īstenots pēc Aizsargjoslu likuma grozījumu pieņemšanas un ES nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas (biotopu kartēšanas);
  • laika periodā no 2011.līdz 2017.gadam  dažādu projektu ietvaros piekrastes attīstībā ieguldīti aptuveni 18,69 milj. EUR, kas galvenokārt vērsti uz tūrisma un rekreācijas attīstīstību, vienlaikus veidojot kvalitatīvu dzīves vidi iedzīvotājiem saskaņā ar vides aizsardzības prasībām;
  • ir izstrādāts un valdībā apstiprināts Piekrastes infrastruktūras ilgtermina tematiskais plānojums*, kurā ir definētas rīcības un brīvprātīgās iniciatīvas, kas valsts institūcijām un piekrastes pašvaldībām ir jāveic līdz 2030. gadam;
  • būtiskākie piekrastes attīstības jautājumi tiek apspriesti Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupā, kurā iekļauti visu piekrastes pašvaldību, ar piekrastes attīstības jautājumiem saistīto valsts institūciju, Rīgas un Kurzemes pānošanas reģionu, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvji. Izveidojies konstruktīvs dialogs ar Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienību, kas izveidota Latvijas Pašvaldību savienības ietvaros.

Informatīvais ziņojums un tā pielikums pieejams šeit.

*Piekrastes infrastruktūras ilgtermiņa tematikskais plānojums apstiprināts MK 2016. gada 17.novembrī ar  rīkojumu Nr. 692 “Par Valsts ilgtermiņa tematisko plānojumu Baltijas jūras piekrastes publiskās infrastruktūras attīstībai” un pieejams.  https://likumi.lv/ta/id/286733-par-valsts-ilgtermina-tematisko-planojumu-baltijas-juras-piekrastes-publiskas-infrastrukturas-attistibai

Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026533
E-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 21.06.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/