Drukāt
16.04.2018
ES vides aizsardzības atbalsta programmas LIFE 2018 uzsaukumam savlaicīgi gatavojas 33 projekti Latvijā

Gatavojoties LIFE programmas 2018 gada uzsaukumam, LIFE Atbalsta vienība ir saņēmusi 33 potenciālo LIFE projektu koncepciju iesniegumus.

Potenciālie LIFE projektu īstenotāji tika aicināti savlaicīgi sagatavot projektu koncepcijas un iesniegt tās izskatīšanai LIFE Atbalsta vienības komandai līdz šī gada 10.aprīlim. Koncepciju iesniegšanas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvāku Latvijas projektu pieteikumu iesniegšanu Eiropas Komisijā, kā arī veicināt projektu ideju izplatību un partneru meklēšanu topošo projektu ietvaros.

Saskaņā ar jauno LIFE daudzgadu darba programmu 2018.-2020.gadam,  sagatavoto 33 projektu koncepcijas iesniegtas atbilstoši šādām LIFE programmas prioritārajām jomām:

Vide un resursu efektivitāte – 10 projekti

Daba un bioloģiskā daudzveidība – 9 projekti

Vides pārvaldība un informācija – 5 projekti

Klimata pārmaiņu mazināšana – 5 projekti

Pielāgošanās klimata pārmaiņām – 3 projekti

Klimata pārvaldība un informācija – 1 projekts

Koncepciju iesniedzēji līdz 24.aprīlim saņems koncepcijas izvērtējumu un ieteikumus projekta idejas attīstībai no LIFE atbalsta vienības un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas.

25. un 26. aprīlī koncepciju iesniedzēji tiks aicināti uz projektu rakstītāju semināru, kurā tiks pievērsta īpaša uzmanība koncepciju sagatavošanai EK LIFE konkursam. Seminārā piedalīsies LIFE programmas, dabas un bioloģiskās daudzveidības, un vides un resursefektivitātes eksperti, kā arī pārstāve no EASME (Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra). Interesenti, kuri neiesniedza projektu koncepcijas LIFE Atbalsta vienībai, aicināti par iespēju piedalīties seminārā rakstīt uz e-pastu life@lvafa.go.lv.

Atgādinām, ka uz LIFE programmas atbalstu var pretendēt arī projekti, kas nav iesnieguši projektu koncepcijas LIFE Atbalsta vienībai. Lai pretendētu uz EK LIFE programmas atbalstu, ir jāiesniedz projekta pieteikums Eiropas Komisijā saskaņā ar 2018.gada uzsaukuma nolikumu, kuru plānots izsludināt tuvākajā laikā.

Aicinām sekot informācijai LIFE Atbalsta vienības mājas lapā www.lifeprogramma.lv,  kā arī LIFE programmas oficiālajā EK mājas lapā http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm .

Informāciju sagatavoja:
Baiba Mārcēna, Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas
LIFE Atbalsta vienības sabiedrisko attiecību speciāliste
mob.: 26522008
baiba.marcena@lvafa.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 25.04.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/