Drukāt
28.03.2018
VARAM īsteno CITADEL projektu par atvērtas un inovatīvas valsts pārvaldes pilnveidi

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija no 2016. gada oktobra piedalās projektā CITADEL*. Tā mērķis ir izpētīt, uzraudzīt un analizēt pieejamas, inovatīvas un uz sadarbības principiem balstītas valsts administrācijas veicināšanas un nodrošināšanas iespējas, kā arī to iespējamo ietekmi, riskus un šķēršļus jauno pakalpojumu ieviešanai plašā publisko pakalpojumu ieviešanas spektrā.

Līdz 2019. gadam plānots izveidot uz inovatīviem IKT risinājumiem balstītu atvērtu platformu, lai izprastu, pārveidotu un uzlabotu valsts administrācijas politiku un procesus, lai nodrošinātu efektīvus un visaptverošus augstas kvalitātes publiskos pakalpojumus visa Eiropā.  

Pirmajā projekta īstenošanas gadā veiktas svarīgas inovācijas: 

  • Digitālo publisko pakalpojumu ne-lietošanas pētnieciskā analīze. Latvijā īstenots kvalitatīvs pētījums, pamatojoties uz Vides aizsardzības  un reģionālās attīstības ministrijas koordinēto Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru klientu intervijām astoņos iepriekš izraudzītos centros.
  • Vinjetes pētījuma metodoloģijas izstrādāšana, lai izvērtētu ierēdņu un valsts amatpersonu vēlmi iesaistīt iedzīvotājus publisko pakalpojumu pilnveidošanas procesā (kopradē). Turpmākajā projekta ieviešanas gaitā vinjetes pētījumi tiks veikti četru projekta partnervalstu iestādēs (Antverpenē, Beļģijā, Latvijā (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un piecās tās padotības iestādēs), Apūlijas reģionā, Itālijā un Madridē, Spānijā. 
  • Digitālā brieduma novērtēšanas modelis, kas tiks izmantots, lai izvērtētu valsts administrācijas digitālo briedumu. Šī modeļa mērķis ir salīdzināt valsts administrācijas praksi ar ideālo situāciju un sniegt rekomendācijas atšķirību analīzes (gap analysis) formā. Šī modeļa īstenošanas rezultātā tiks izveidota virkne rekomendāciju valsts administrācijas atbalstam, uzlabojot savas darbības procesus, lai sniegtu efektīvākus digitālos publiskos pakalpojumus.
  • Privātuma izpratnes vingrinājums. Šī instrumenta mērķis ir izvērtēt, cik labi valsts ierēdņi izprot privātuma un datu aizsardzības konceptus, un kā tos pielieto. Paredzēts, ka šis instruments vienlaikus gan izglītos, gan izskaidros.
  • Visaptveroša publiskā sektora koprades pieredzes (co-creation) analīze, pamatojoties uz empīriskiem piemēriem, kā rezultātā tiks identificēti koprades barjeru un veicināšanas faktori. Analīzes rezultāti sniegs atbilstošu ieskatu dalībnieku (lietotāju) raksturojumā un motivācijā, kas ir pamatā veiksmīgai kopradei gan privātajā, gan publiskajā sektorā. 
  • Izstrādāta koprades metodoloģijas sākotnējā versija, kas iezīmē vadlīnijas, soļus un tehniku, kā arī koprades galvenos veiktspējas indikatorus, kā instrumentu publisko pakalpojumu pārveidošanai.
  • CITADEL IKT ekosistēmas pirmā definīcija valsts administrācijas pārveides veicināšanai.

Projektā piedalās 12 partneri no piecām Eiropas Savienības dalībvalstīm, tai skaitā valsts pārvaldes iestādes, akadēmiskie partneri un tehnoloģiju uzņēmumi no Spānijas, Beļģijas, Nīderlandes, Itālijas un Latvijas. Projekta koordinators ir spāņu tehnoloģijas uzņēmums TECNALIA. No Latvijas tajā piedalās VARAM un Latvijas Universitāte. CITADEL projekta ietvaros tiks analizēta valsts pārvaldes pakalpojumu portāls Latvija.lv un tā lietotāju paradumi, kā arī Vienoto Valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centru pakalpojumi.

Vairāk par projektu var uzzināt tīmekļa vietnē: http://www.citadel-h2020.eu/

* Projekts “CITADEL: Radīt iespējas iedzīvotājiem pārveidot Eiropas publisko pārvaldi” - CITADEL: Empowering Citizens to Transform European Public Administrations – tiek finansēts no ES pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” līguma nr. 726755 ietvaros.

Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionaļās attīstības ministrija
Tālr. 67026418
E-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv 


Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 02.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/