Drukāt
Horizontālais princips “Ilgtspējīga attīstība”

Saskaņā ar 2014. gada 16. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā” par horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” koordināciju (ieviešanas uzraudzību) ir atbildīga Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kas

  • izstrādā metodiskos materiālus un nodrošina konsultatīvu un metodisku atbalstu;
  • sniedz atzinumus par Eiropas Savienības fondu plānošanas dokumentu projektiem un tiesību aktu projektiem;
  • sniedz atzinumus par projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju projektiem un kritēriju piemērošanas metodikām;
  • analīzē Eiropas Savienības fondu ieguldījumu atbilstību horizontālajam principam “Ilgtspējīga attīstība”, tostarp horizontālo rādītāju sasniegšanu darbības programmas ieviešanā.

 

Pamatprincipi

 

Metodiskie materiāli

 

Īstenošanas uzraudzība

  

 

Kontakti

Sarmīte Kļaviņa, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte, tel. 67026581, e-pasts: Sarmite.Klavina@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 21.09.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/