Drukāt
31.10.2017
VARAM pieņem dāvinājumu – nekustamo īpašumu “Antonijas pļava”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) pieņem privātpersonas Intas Grantas dāvinājumu – nekustamo īpašumu “Antonijas pļava” 9984 m2 platībā Jelgavā, dabas liegumā “Lielupes palienes pļavas”. Valdība atbalstīja dāvinājuma piešķiršanu 2017. gada 31.oktobrī. 

Zemesgabala apsaimniekošanu nodrošinās Dabas aizsardzības pārvalde.

Dabas liegums “Lielupes palienes pļavas” ir iekļauts Latvijas Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000 sarakstā. Nekustamajā īpašumā “Antonijas pļava” ir konstatēti īpaši aizsargājami zālāju biotopi, kas ir noteikti kā bioloģiski vērtīgi*. Lai nodrošinātu šādu teritoriju optimālu aizsardzību, dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” dabas aizsardzības plāns paredz regulāru apsaimniekošanu, noganot vai nopļaujot.

Zālāju biotopi Latvijā ir apdraudēti, un pašreizējais zālāju aizsardzības stāvoklis novērtēts kā nelabvēlīgs, tādēļ atbilstoši apsaimniekošanas pasākumi plašākās teritorijās ir atbalstāmi. 

Nekustamais īpašums sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības, kura lietošanas mērķis ir dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas. Tas atrodas tieši blakus jau šobrīd VARAM valdījuma esošam nekustamajam īpašumam “Kuģenieki, pļava”, kas ietilpst tajā pašā bioloģiski vērtīgo zālāju blokā.

*Atbilstoši dabas aizsardzības plānam un dabas datu pārvaldības sistēmai “OZOLS”

Laura Jansone
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026418
E-pasts: prese@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 15.12.2018
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/