Drukāt
17.03.2017
447 mājsaimniecībās analizēti radona gāzes mērījumi: koncentrācija Latvijā ir zema un nerada apdraudējuma riskus iedzīvotājiem

Valsts vides dienesta (VVD) Radiācijas drošības centrs (RDC) 2016.gadā organizēja bezmaksas radona gāzes mērījumu veikšanu projekta “Radona gāzes mērījumi Latvijas mājsaimniecībās 2016.gadā” ietvaros. Pētījuma ietvaros konstatēts, ka vidējais statistikas radona koncentrācijas līmenis Latvijā ir 74Bq/m3. Saskaņā ar Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra datiem, vidējā statistiskā koncentrācija Eiropas reģionā ir 98Bq/m3.

Radona gāzes mērījumi veikti 447 mājsaimniecībās; no 110 Latvijas Republikas novadiem, vismaz viens mērījumu punkts ir 106 novados - secinājumiem izmantoti 891 korekti izvietoto detektoru rezultāti. 95% mājsaimniecībās izvietoto detektori uzrādīja radona koncentrāciju zem 200 Bq/m3. Tikai 5% no mērījumu rezultātiem radona koncentrācija tika konstatēta virs 200 Bq/m3. Paaugstināti mērījumu rezultāti konstatēti galvenokārt tādās mājsaimniecībās, kur netiek regulāri nodrošināta telpu vēdināšana vai arī tiek daļēji apdzīvotas

Ministru kabineta 2002.gada 9.aprīļa noteikumi Nr.149 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu” nosaka, ka par to, vai nepieciešami aizsardzības pasākumi radona ietekmes samazināšanai, jālemj, ja radona vidējā īpatnējā radioaktivitāte ēkā ir lielāka par 200 Bq/m3 gadā. Savukārt, ja konstatēts, ka radona līmenis ēkā ir lielāks par 600 Bq/m3 vidēji gadā, tad nekavējoties veic aizsardzības pasākumus.

VVD RDC ir apzinājis visas mājsaimniecības, kurās detektoru rezultāti uzrādīja radona koncentrāciju virs 200 Bq/m3, veicot papildus informācijas apkopošanu par mājsaimniecības ikdienas paradumiem, ēkas būvtehnoloģiju un izmantotajiem materiāliem un sniedza konsultāciju par preventīvajiem pasākumiem. Efektīvākais veids, kā mājsaimniecībās nodrošināt zemu radona gāzes koncentrācijas līmeni, ir regulāra telpu vēdināšana, tādejādi samazinot gaisa fizikālo, ķīmisko un bioloģisko faktoru iedarbības pakāpi uz cilvēku iekštelpās.

Ieinteresētajās mājsaimniecībās VVD RDC pārstāvji klātienē veica arī gamma dozas jaudas mērījumus, kā arī sniedza rekomendācijas preventīvajiem pasākumiem.

VVD turpina novērtēt radona gāzes koncentrācijas situāciju Latvijā un apzināt teritorijas ar iespējami paaugstinātu radona līmeni – 2017.gadā radona gāzes mērījumi tiks veikti Latvijas darba vietās un publiskajās ēkās. Līdz 2017.gada janvārim 955 bezmaksas pasīvie radona gāzes detektori ir izvietoti 209 iestāžu/uzņēmumu 243 ēkās. Novērtējumā piedalās pirmskolas izglītības iestādēs, skolas, augstskolas un dažāda veida darba vietas (slimnīcās, muzeji, kafejnīcās, ražošanas un pakalpojumu sniegšanas uzņēmumi). VVD RDC detektorus izvietoja 1.stāva un pagrabstāva telpās, kurās ikdienā visbiežāk uzturas darbinieki un iedzīvotāji. Detektori tiks noņemti 2017.gada maija beigās un informācija par mērījumu rezultātiem būs pieejama 2017.gada rudenī.

Radona novērtējumam mājsaimniecībās un darba vietās un publiskajās ēkās nepieciešamo detektoru iegāde un mērījumu nolasīšanas pakalpojuma izmaksas tiek segtas no Starptautiskās atomenerģijas aģentūras Tehniskās sadarbības programmas nacionālā projekta finansējuma. Pārējās aktivitātes projekta ietvaros tiek īstenotas VVD pamatbudžeta ietvaros, atsevišķi neparedzot līdzekļus.

Radons ir inerta radioaktīva gāze bez krāsas un smaržas, kas caur augsni un ēku konstrukciju nepietiekami blīvām vietām ieplūst iekštelpās. Vienlaikus radons ir dabiskais starojuma avots, kas veidojas neatkarīgi no cilvēka darbības un dod apmēram 50% no vidējās gada dozas, ko cilvēks ikdienā saņem no jonizējošā starojuma avotiem. Galvenais radona gāzes avots ir zemes dzīles, tas nāk no kristāliskā pamatklintāja iežiem vai nogulumiežiem, piemēram, māla. Radons ir iežos esošā dabīgā urāna (238U) sabrukšanas ķēdes produkts. Cilvēka organismā radona gāze nonāk, to ieelpojot kopā ar gaisu, vai arī iedzerot ūdeni ar tajā izšķīdušo radona gāzi. Mazs radona daudzums organismam nekaitē, taču ilgstoša liela radona daudzuma iedarbība uz organismu veicina tajā nevēlamas izmaiņas, galvenokārt elpošanas un gremošanas orgānu sistēmā. Radona negatīvā ietekme ievērojami lielāka ir smēķētājiem, radot papildu risku saslimt ar elpošanas orgānu slimībām.


Papildu informāciju par projektiem “Radona gāzes mērījumu Latvijas mājsaimniecībās 2016.gadā” un “Radona gāzes mērījumi Latvijas darba vietās un publiskajās ēkās 2016./2017.gadā” var uzzināt VVD RDC: Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV – 1045, tālr.: 67084207, e-pasts: radons@vvd.gov.lv.

Maruta Bukleviča
Valsts vides dienests
sabiedrisko attiecību speciāliste
Rūpniecības iela 23, Rīga
Tālr.: 67084217, 25780460
maruta.buklevica@vvd.gov.lv
www.vvd.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 23.05.2018
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/