Drukāt
02.09.2016
Latvijas eksperti turpina sadarbību ar Moldovu reģionālās attīstības jautājumos

No 2016. gada 26. līdz 29.augustam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvji darba vizītes ietvaros apmeklēja Moldovu. Tā tika organizēta pēc Okņicas rajona uzaicinājuma piedalīties Moldovas Neatkarības dienas svinībās, kas tika izteikts 2016. gada jūlijā Moldovas kolēģiem piedaloties VARAM sadarbībā ar Latvijas Lauku forumu organizētajā vasaras skolā-nometnē Latvijā. Moldovas vizītes mērķis bija pārrunāt sadarbības iespējas reģionālās attīstības jautājumos nacionālajā līmenī, kā arī paplašināt sadarbību ar citiem Moldovas reģioniem un pašvaldībām.

Moldovā tika organizēta tikšanās ar Gagauzijas pārstāvjiem, iepazīstinot ar VARAM līdzšinējo sadarbību ar Moldovas reģioniem attīstības plānošanas un īstenošanas jautājumos, jo īpaši Ziemeļu reģionu, ar kuru tiek attīstīta sadarbība jau piecu gadu garumā. Gagauzijas kolēģi informēja par reģiona sociāli ekonomisko situāciju, īstenotajiem un plānotajiem projektiem, kā arī pauda gatavību un ieinteresētību sadarboties, ņemot vērā, ka tieši šobrīd ir uzsākts darbs pie Gagauzijas reģionālās attīstības stratēģijas un sociāli ekonomiskās stratēģijas izstrādes, kur būtu vērtīga arī Latvijas pieredze un metodiskais atbalsts. Tāpat Gagauzijas kolēģi informēja par ieceri 2016. gada novembra sākumā organizēt biznesa forumu, kurā sagaida arī Latvijas potenciālo partneru un uzņēmēju dalību. Gagauzijas pārstāvji ieinteresēti attīstīt sadarbību ar Latvijas Kurzemes plānošanas reģionu. Sadarbības veicināšanai 2016. gada jūlijā Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītāja E.Drejiere tikās ar Gagauzijas pārstāvjiem, tiem viesojoties Dundagas novadā VARAM organizētās vasaras skolas-nometnes ietvaros.


Tāpat tika organizēta tikšanās ar Moldovas Reģionālās attīstības un celtniecības ministrijas viceministru, valsts sekretāru un citiem kolēģiem, pārrunājot aktuālos jautājumus – Reģionālās attīstības likuma izstrāde, Reģionālās attīstības stratēģijas īstenošana, reģionu darbības pilnveidošana, reģionu un pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana, t.sk. VARAM ekspertu piesaisti šo jautājumu virzībā, ņemot vērā Latvijas pieredzi un līdzšinējo sadarbību ar Moldovu reģionālās attīstības jautājumos. Tika pārrunātas iespējas piesaistīt ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu finansējumu, piemēram, Zviedru grantu finansējums, teritoriālās sadarbības programmu projektu pieteikumu izstrādei, Reģionālās attīstības stratēģijā paredzēto uzdevumu īstenošanai, jo īpaši attiecībā uz pasākumiem pašvaldību sadarbības veicināšanai, reģionālās un nozaru politiku koordināciju.    


Tika organizēta tikšanās ar Moldovas Centra reģiona direktoru, pārrunājot turpmāko sadarbību starp Moldovas Centra reģionu un Latvijas Rīgas plānošanas reģionu – 2016. gada oktobrī plānots noslēgt sadarbības līgumu, kā arī tika apspriestas starppašvaldību sadarbības iespējas, t.sk. septembrī iecerēts noslēgt sadarbības līgumu starp Ikšķiles novadu un Ialoveni pašvaldību (Moldova). Moldovas Centra reģions turpmāk sekmēs aktīvāku starppašvaldību sadarbību. 


27. un 28.augustā VARAM pārstāvji viesojās Okņicā, Moldovas Republikas Okņicas rajona lielākajā pilsētā, kur ar VARAM atbalstu tika noslēgts sadarbības līgums starp Preiļu novadu un Okņicas rajonu. Līgumu parakstīja Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda un Okņicas rajona priekšsēdētājs Vasile Romaņuks. Noslēgtais līgums paredz sadarbību starp abām pašvaldībām vairākās jomās – sadarbības veicināšanā starp uzņēmējiem, apkārtējās vides aizsardzībā un enerģētikā, administratīvās vadības jomā, izglītībā, kultūrā, sportā, kā arī informācijas apmaiņā jauniešu darbā.

Sadarbības līguma noslēgšana notika Moldovai nozīmīga notikuma ietvaros – Okņicā tika svinēta Moldovas Republikas neatkarības 25. gadadiena.  27. augustā visas dienas garumā notika dažādi pasākumi, kas bija veltīti Moldovas Neatkarības dienai, kuru centrālais notikums bija sadarbības līguma parakstīšana. Pēc oficiālā pasākuma Okņicas viesi apmeklēja moldāvu rakstnieka Konstantīna Stamati memoriālo māju, piedalījās jubilejas koncertā. Moldovas Neatkarības dienas ietvaros varēja izjust Moldovas iedzīvotāju saliedētību un vienotību, tajā pašā laikā arī dažādību, katram Okņicas rajona ciemam iepazīstinot ar sev unikālajiem produktiem un tradīcijām.

Nākamajā dienā – 28. augustā – tika piedāvāta plaša programma ārpus pilsētas, lai gūtu priekšstatu un iepazītos ar Okņicas rajona lauku teritorijām. Ciemiņi apmeklēja Ungru ciemu, apskatīja Draudzības tiltu un „Zaļās Kernicas” avotus. Notika iepazīšanās ar Kalarašovas sieviešu klosteri, bērnu dārzu Merešovkas ciematā, varēja skatīt arheoloģisko ainavu Verežanu ciematā un iepazīties ar interesantām vietām Ļipniku ciematā, kā arī vērot moldāvu tradīcijas. Tuvākajā laikā Okņicas rajona un Preiļi novada kolēģi sagatavos rīcības plānu sadarbības līguma uzstādījumu īstenošanai. Tāpat Preiļu novada priekšsēdētāja aicināja Okņicas rajona kolēģus apmeklēt Preiļu novadu Latvijas Neatkarības svētku dienās.


Vizītes noslēgumā VARAM pārstāvji tikās ar Latvijas Vēstnieku Moldovā, lai iepazīstinātu ar vizītes rezultātiem un pārrunātu turpmāk plānotās aktivitātes. Vēstnieks pozitīvi novērtēja veiktās aktivitātes un pauda atbalstu sadarbības turpināšanai un paplašināšanai. 


2016. gada oktobrī VARAM sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru plānots organizēt uzņēmējdarbību veicinošos pasākumus Moldovā, piedaloties visiem Latvijas un Moldovas reģioniem, to pašvaldībām un uzņēmējiem, tādējādi sekmējot starpreģionu integrāciju un sadarbību. Šāda veida pasākums plānots kā turpinājums 2015.gadā organizētajiem pasākumiem uzņēmējdarbības veicināšanai, kuru ietvaros tika organizēts biznesa forums, Latvijas –Moldovas sadraudzības diena Moldovas Ziemeļu reģionā, kā arī individuālās vizītes pēc sadarbības interesēm un iespējām.

Papildus informācija par Latvijas delegācijas vizīti pieejama:


*Aktivitāte tika īstenota kā papildinošā VARAM īstenotajam projektam „Atbalsts Moldovas Ziemeļu reģionālās attīstības aģentūrai teritoriju attīstības plānošanas, īstenošanas un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos” (2016. gada 31. maija  līgums 2016/6), ko finansē Ārlietu ministrija. 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 24.02.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/