Drukāt
02.08.2016
Moldovas reģioni un pašvaldības gūst pieredzi Latvijā tūrisma un uzņēmējdarbības attīstībā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas Lauku forumu organizēja vasaras skolu-nometni Moldovas reģionu, pašvaldību un nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvjiem tūrisma un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos. Pasākums notika no 2016. gada 24. līdz 30. jūlijam. 

Vizītes laikā tika stiprināta Moldovas reģionu, pašvaldību un NVO speciālistu profesionālā kapacitāte, sniedzot metodisku un praktisku atbalstu projektu izstrādei uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības jautājumos reģionālā un vietējā līmenī, kā arī veicināta Latvijas un Moldovas reģionu un pašvaldību sadarbība. Vasaras skolas-nometnes dalībnieki – Moldovas Ziemeļu, Centrālā, Dienvidu, Gagauzijas reģionu, to pašvaldību un NVO pārstāvji. 


Pēc individuāli izstrādātām programmām Moldovas kolēģi iepazinās ar labās prakses piemēriem tūrisma un uzņēmējdarbības jomā 12 Latvijas novados - Dundagas, Dobeles, Tērvetes, Limbažu, Pārgaujas, Raunas, Madonas, Jelgavas, Carnikavas, Ikšķiles, Ķekavas un Bauskas novadā. Tika uzklausīti Latvijas ekspertu padomi uzņēmējdarbības un tūrisma attīstībā, pašvaldību darba organizēšanā un pakalpojumu sniegšanā.


Tika pārrunātas arī Moldovas un Latvijas reģionu un pašvaldību sadarbības iespējas, tajā skaitā Tērvetes novadam un Singuren ciemam noslēdzot nodomu protokolu par sadarbību, kā arī citiem reģioniem un pašvaldībām vienojoties par sadarbības līguma noslēgšanu turpmāko vizīšu laikā (Rīgas plānošanas reģions-Moldovas Centrālais reģions, Zemgales plānošanas reģions-Moldovas Dienvidu reģions, Gagauzija-Kurzemes plānošanas reģions, Jaloveņ rajons-Ikšķiles novads; Strašeņ pilsēta-Ķekavas novads, Dobeles novads – Sinžerej rajons, Bauskas novads – Sorokas rajons, Preiļu novads – Oknicas rajons, Krāslavas novads – Dondušeni rajons). 


Daugavpilī Latvijas nozaru eksperti Moldovas pārstāvjiem sniedza tematiskas lekcijas par būtiskām attīstības plānošanas un projektu īstenošanas tēmām – teritorijas mārketings, tūrisma produktu veidošana, uzņēmējdarbības vides aktivizēšanas pasākumi un projektu vadība. 


Daugavpils pilsētā, Krāslavas un Preiļu novadā moldāvi uzklausīja pašvaldību pieredzi projektu īstenošanā un apskatīja realizētos projektus praksē.


Praktisku treniņu laikā Moldovas delegācija uzlaboja teritorijas attīstības plānošanai būtiskās prasmes - radošās domāšanas metožu pielietojums, ideju prezentēšana, sabiedrības iesaistīšana teritoriju attīstības plānošanā un īstenošanā. Izveidotajās komandās Moldovas delegācijas pārstāvji risināja dažādus uzdevumus un meklēja atbildes konkrētiem jautājumiem, kas svarīgi teritorijas attīstībai. Izstrādātie risinājumi tika kopīgi apspriesti un kalpos kā priekšlikumi tūrisma potenciāla izmantošanai, uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, jauniešu aktivizēšanai un partnerību izveidei Moldovas reģionos.


Seminārā “Daudzpusējā dialoga loma Latvijas un Moldovas attīstības sadarbības veicināšanai”, kas tika organizēts ar Latvijas Pašvaldību savienības atbalstu, klātesošie tika informēti par Latvijas un Moldovas reģionu, vietējo pašvaldību un NVO līdzšinējo sadarbību un attīstības perspektīvām, kā arī tika identificēti problēmjautājumi un iespējamie risinājumi. Kā būtiskākie šķēršļi sadarbības attīstībai tika minēti finansējuma trūkums un informācijas ierobežotība par sadarbības iespējām un rezultātiem. Tika ierosināts veidot sadarbības platformu dažādos līmeņos un formātos, ko VARAM tuvākajā laikā ar iesaistītajām pusēm plāno iedzīvināt. Semināra laikā notika pēc VARAM pasūtījuma ar Ārlietu ministrijas atbalstu veidotās filmas pirmizrāde, ilustrējot Latvijas un Moldovas sadarbības rezultātus. Semināra ietvaros tika organizēta arī interaktīva kontaktbirža kontaktu dibināšanai un partnerību veidošanai. 

Vizītes noslēgumā tika uzklausīts Moldovas delegācijas pārstāvju vērtējums par iegūto pieredzi un zināšanām. Kā būtiskāko Moldovas kolēģi novērtēja pašvaldību lomu tūrisma un uzņēmējdarbības veicināšanā, t.sk. veidojot tūrisma informācijas centrus, atbalstot mājražotājus un jauniešu iniciatīvas, kā arī ievērojot labās pārvaldības principus (sabiedrības līdzdalība, radoša vide, sadarbība ar uzņēmējiem, attīstības plānošana un investīciju piesaiste u.c.) pašvaldības darbā. Atzinīgi novērtēja iespēju veicināt savstarpējo sadarbību un pieredzes apmaiņu, veidojot dialogu dažādos līmeņos. Tāpat Moldovas kolēģus interesēja finansējuma piesaistes pieredze teritorijas attīstībai būtisko projektu īstenošanai.


Tuvākajā laikā plānots sagatavot pieredzes stāstu apkopojumu par Latvijas pieredzes pārņemšanu Moldovas gadījumā. Sadarbības turpināšanai 2016. gada oktobrī paredzēts organizēt vizīti uz Moldovu, piedaloties visiem Latvijas plānošanas reģioniem, pašvaldībām un uzņēmējiem, īstenojot uzņēmējdarbību un Moldovas un Latvijas starpreģionu un starppašvaldību veicinošos pasākumus.

*Aktivitātes tiek īstenotas projekta „Atbalsts Moldovas Ziemeļu reģionālās attīstības aģentūrai teritoriju attīstības plānošanas, īstenošanas un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos” ietvaros (2016. gada 31. maija  līgums 2016/6), ko finansē Ārlietu ministrija

Papildu informācija par Moldovas delegācijas vizītēm Latvijas pilsētās un novados pieejama:


Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026418
E-pasts: prese@varam.gov.lv 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 24.02.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/