Drukāt
Vides politikas pamatnostādnes 2014-2020. gadam

Vides politikas pamatnostādnes 2014.–2020. gadam (VPP2020) ir izstrādātas atbilstoši Vides aizsardzības likuma 4. panta otrajai daļai.

VPP2020 aizstās Vides politikas pamatnostādnes 2009.–2015. gadam. VPP2020 izvirza pasākumus, lai sasniegtu virsmērķi – nodrošināt iedzīvotājiem iespēju dzīvot tīrā un sakārtotā vidē, īstenojot uz ilgtspējīgu attīstību veiktas darbības, saglabājot vides kvalitāti un bioloģisko daudzveidību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā un informētību par vides stāvokli.

Lai sasniegtu augstākus nacionālos un starptautiskos vides kvalitātes mērķus, līdz 2020. gadam jāveic jaunas rīcības un jāsasniedz jauni rezultatīvie rādītāji. No nacionālajām interesēm jaunajā politikas periodā jāakcentē arī tādi ilgtspējīgas attīstības pasākumi kā resursu taupīšana un efektīvāka izmantošana, zaļais iepirkums, depozītu sistēmas ieviešana u.c.

 

VPP2020 paredz vairākas lielas reformas, no kurām galvenās ir šādas:

  • Ieviest finan­sēšanas modeli "dabas resursu nodoklis atgriežas dabā", līdz ar to tiks īstenots dabas resursu nodokļa mērķis – veicināt dabas resursu ekonomiski efektīvu izmanto­šanu, ierobežot vides piesārņošanu, samazināt vidi piesārņojošas produkcijas ražošanu un realizāciju, veicināt jaunu, vidi saudzējošu tehnoloģiju ieviešanu, atbalstīt tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, kā arī finansiāli nodrošināt vides aizsardzības pasākumus.
  • Zemes dzīļu izmantošanas juridiskā ietvara pilnveidošana un institucionālās kapacitātes stiprināšana, nodrošinot efektīvu zemes dzīļu valsts pārvaldību un zemes dzīļu aizsardzību.
  • Normatīvo aktu bāzes izstrāde depozīta sistēmas piemērošanai dzērienu iepakojumam, lai nodrošinātu sistēmas darbības uzsākšanu no 2015. gada 1. janvāra atbilstoši 2013. gada 23. aprīlī Ministru kabinetā akceptē­tajai Koncepcijai par depozīta sistēmas piemērošanu dzērienu iepakojumam. Depozīta sistēmu Latvijā plānots ieviest dzērienu iepakojumam no PET, stikla, metāla izejmateriāliem (bezalkoholiskie dzērieni, alus, dzērieni ar zemu alkohola saturu).
  • Prasību noteikšana ūdenssaimniecības pakalpojumu (ūdensapgādes un kanalizācijas) sniegšanai un lietošanai pašvaldībās.
  • Zinātnes potenciāla palielināšana vides aizsardzības nozarei nepie­ciešamo pētījumu veikšanā, zinātnisko darbu un pētījumu pieejamības sabiedrībai nodrošināšana. VPP2020 darbības periodā plānots pārvērtēt arī jau agrāk iezīmētās idejas par institūta izveidi, apvienojot visus galvenos vides pētījumu virzienus vienā programmā.

Vides politikas pamatnostādņu 2014.–2020. gadam - kopsavilkums
Vides politikas pamatnostādes 2014.–2020. gadam - informatīvā daļa
Vides politikas pamatnostādes 2014.–2020. gadam - 1.pielikums
Vides politikas pamatnostādes 2014.–2020. gadam - 2.pielikums
Vides politikas pamatnostādes 2014.–2020. gadam - 3.pielikums
Vides politikas pamatnostādes 2014.–2020. gadam - 4.pielikums
Vides politikas pamatnostādes 2014.–2020. gadam - politikas rezultātu pases
Ministru kabineta rīkojums Nr. 130 "Par Vides politikas pamatnostādnēm 2014.–2020.gadam"
Vides politikas pamatnostādņu 2014-2012.gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskats

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 12.11.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/pol/ppd/vide/