Drukāt

Vides politikas pamatnostādnes 2014-2020. gadam (latviski)

Vides politikas pamatnostādnes 2009-2015. gadam (latviski, angliski) zaudējis spēku 26.03.2014

Vides monitoringa programmas pamatnostādnes 2009.-2012.gadam

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2006. - 2012. gadam

  • Reģionālie atkritumu apsaimniekošanas plāni

Noturīgo organisko piesārņotāju samazināšanas nacionālais plāns 2005. - 2020. gadam

Programma par stacionāro aizsardzības būvju celtniecību bīstamo vielu ierobežošanai Daugavā 2008.-2012.gadam

Nacionālais gatavības plāns naftas piesārņojuma gadījumiem jūrā

Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālā programma 2008.-2015.gadam

Rīcības programma valsts kopējo emisiju gaisā samazināšanai

 

Radioaktīvo atkritumu glabāšanas koncepcija

Nacionālā daudzfunkcionālā ciklotrona centra izveidošanas koncepcija

Salaspils kodolreaktora likvidēšanas un demontāžas koncepcija 2004-2010

 

Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnes 2011. – 2017. gadam

Latvāņu izplatības ierobežošanas programma 2006.-2012. gadam

Rīcības programma komunālo notekūdeņu un bīstamo vielu radītā virszemes ūdeņu piesārņojuma samazināšanai

Rīcības programma prioritāro zivju ūdeņu un peldūdeņu piesārņojuma samazināšanai un kavalitātes nodrošināšanai

Rīcības programma prioritāro zivju ūdeņu un peldūdeņu piesārņojuma samazināšanai un kavalitātes nodrošināšanai

Emisijas kvotu sadales plāns 2008.-2012.gadam

 

Koncepcija par Latvijas dalību starptautiskajā emisiju tirdzniecībā

Klimata pārmaiņu samazināšanas programma 2005. - 2010. gadam

 

Latvijas / Lietuvas Lielupes baseina apsaimniekošanas plāns

Par Salaspils kodolreaktora likvidēšanas un demontāžas koncepciju

Vides izglītības pārskats

Izstrādāts Orhūsas konvencijas ieviešanas nacionālais ziņojums

Bioloģiskās daudzveidības nacionālā programma

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 13.12.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/pol/ppd/vide/