Drukāt
29.09.2011
Noslēgta jau lielākā daļa līgumu par KPFI finansējuma saņemšanu atjaunojamo energoresursu izmantošanai siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) ir noslēgusi jau lielāko daļu līgumu ar finansējuma saņēmējiem, tanī skaitā ar komersantiem, pašvaldībām un tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm, kuras saņems Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk - KPFI) finansējumu atjaunojamo energoresursu izmantošanai siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai.

Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, ieviešot tehnoloģijas, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai, kā arī nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus.

Kopumā pieejamais KPFI finansējums ir 27 716 876 LVL, kur maksimālais vienam projektam pieejamais finansējums ir 1 500 000 LVL.

Kopumā konkursa ietvaros tika iesniegti 265 projektu iesniegumi par kopējo pieprasīto KPFI finansējumu 113 612 435, 03 LVL. No tiem tika apstiprināti 60 projekti - 26 projekti ar komersantiem par KPFI finansējumu 23 507 112 LVL apmērā, savukārt 34 projekti ar pašvaldību un tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm par KPFI finansējumu 3 458 929 LVL apmērā.

Par konkursa organizēšanu atbildīgā iestāde ir VARAM. Projektu īstenošanas uzraudzību veic valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds”.

Linda Tilta
Sabiedrības informēšanas nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr.: 67026582
E-pasts: prese@varam.gov.lv
http://twitter.com/VARAM_Latvija  

 

Informācija redaktoriem:
Konkursa ietvaros atbalstāmas šādas projekta aktivitātes:
1.Siltumenerģijas ražošanas tehnoloģiju iegāde, būvniecības darbi, uzstādīšana, rekonstrukcija vai nomaiņa, lai fosilos energoresursus izmantojošās tehnoloģijas varētu aizvietot ar atjaunojamos energoresursus izmantojošām tehnoloģijām;
2.Elektroenerģijas ražošanas tehnoloģiju iegāde, būvniecības darbi, uzstādīšana, rekonstrukcija vai nomaiņa elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem;
3.Koģenerācijas elektrostacijā uzstādāmo koģenerācijas iekārtu iegāde, būvniecības darbi, uzstādīšana, rekonstrukcija vai nomaiņa elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem;
4.Tehnoloģiju iegāde, būvniecība un uzstādīšana, kuras izmantojot atjaunojamo primāro energoresursu, ar lielāku aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju var pārstrādāt lietderīgi izmantojamā atjaunojamā energoresursā ar mazāku aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 19.02.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/