Drukāt
Jūras telpiskā plānošana

Jaunumi

Valdībā apstiprināts VARAM izstrādātais Jūras plānojums 2030

“Jūras plānojuma 2030” un “Vides pārskata” 2. redakcijas nodotas sabiedriskai apspriešanai

Otrais Baltijas jūras telpiskās plānošanas forums notiks 23. un 24. novembrī Rīgā

Jaunumu arhīvs>>


Kas ir jūras plānošana un kāpēc tā jāplāno?

Mainoties tendencēm tautsaimniecībā, pieaugot pieprasījumam pēc enerģijas, kā arī aktualizējoties jautājumiem par vides piesārņojumu un globālajām klimata pārmaiņām, jūras izmantošana kļūst daudzveidīgāka un saimnieciskā darbība jūrā palielinās. Tiek prognozēta izaugsme un pieaugums gan ostu potenciāla, gan kuģošanas, gan dabas resursu izmantošanā, kā rezultātā nosacīti brīvā jūras telpa mazinās un aizvien pieaugošā saimnieciskā aktivitāte jūrā rada konkurenci dažādu nozaru starpā, piemēram, iespējamā vēja parku būvniecība un zvejniecība, ostu attīstība un vides aizsardzība u.c.

Tādējādi rodas nepieciešamība pēc racionālākas jūras telpas izmantošanas, paredzot savstarpēji papildinošas aktivitātes tam atbilstošajās vietās. Tomēr, ņemot vērā, ka jūra ir trausla un dinamiska ekosistēma, kā arī zināšanas par to līdz šim ir bijušas ierobežotas, jūras telpiskās plānošanas procesā tiek pielietota ekosistēmas pieeja. Tā nodrošina vides un ekoloģisko faktoru izvērtēšanu, kā arī iecerēto darbību novērtēšanu, balstoties uz to potenciāli pozitīvo vai negatīvo ietekmi. Tādā veidā jūras telpiskās plānošanas procesā tiek sabalansētas vides un tautsaimniecības aktivitāšu intereses, kā arī izvērtējot sociālos un kulturālos aspektus tiek radīti risinājumi, kas uzsver plašākas sabiedrības kopējos ieguvumus no konkrētu aktivitāšu atļaušanas vai ierobežošanas.

VARAM izstrādā Latvijas nacionālo jūras plānojumu kopš 2014.gada. Vienlaicīgi ar Jūras telpiskā plānojuma izstrādi, norisinās arī divu ar jūras telpisko plānošanu saistītu projektu (BalticSCOPE un Baltic LINes) izstrāde, kas palīdzēs saskaņot pārrobežu intereses un Baltijas jūras reģiona valstu sadarbību jūras telpiskās plānošanas problēmjautājumu risināšanā.

Vadlīnijas Jūras plānojuma risinājumu iekļaušanai tiesiskajā regulējumā pieejamas šeit!

 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 05.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/tap/lv/