Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Normatīvie aktiNormatīvo aktu aktualitātes
 
 
 
VARAM izstrādāto normatīvo aktu aktualitātes no 01.07.2017. - 31.12.2017.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātie normatīvie akti, kam bijusi virzība no 01.07.2017. - 31.12.2017

Valsts kancelejā iesniegtie normatīvie akti 

Nosaukums:

Likumprojekts „Grozījumi Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumā”

Aprites stadija:

03.10.2017. iesniegts Valsts kancelejā

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

U.Šūba, tālr. 67026569, undine.suba@varam.gov.lv

Nosaukums:

Likumprojekts “Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības likums”

Aprites stadija:

14.12.2017. iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā

Dokumenti:

Normatīvais akts ar pavadošiem dokumentiem/Anotācija

Atbildīgais:

V.Ķeņģis, tālr. 67026929, vitalijs.kengis@varam.gov.lv

MK sēdē skatītie normatīvie akti

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par atbrīvojuma piemērošanu no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem"

Aprites stadija:

16.08.2017. apstiprināts Ministru kabinetā

Dokumenti:

Normatīvais akts/Pavadošie dokumenti

Atbildīgais:

T.Alekse, tālr. 67026479, tatjana.alekse@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Dabas lieguma „Ances purvi un meži” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”

Aprites stadija:

16.08.2017. Apstiprināts Ministru kabinetā

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

D.Treija, tālr. 66016789, darta.treija@varam.gov.lv  

Nosaukums:

Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumi Nr. 498 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.3. pasākuma “Atkritumu reģenerācijas veicināšana” īstenošanas noteikumi”

Aprites stadija:

22.08.2017. Apstiprināts Ministru kabinetā 

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

V.Frišfelds, tālr. 66016704, viesturs.frisfelds@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 19. novembra noteikumos Nr.1347 “Valsts informācijas sistēmu datu savietošanas kārtība nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai”

Aprites
stadija:

17.10.2017. Apstiprināts Ministru Kabinetā

Dokumenti:

Normatīvais akts ar pavadošiem dokumentiem/Anotācija

Atbildīgais:

J.Ratkevičs, tālr. 26367772, janis.ratkevics@varam.gov.lv

Nosaukums:

Likumprojekts „Grozījums Iepakojuma likumā”

Aprites stadija:

17.10.2017. apstiprināts Ministru kabinetā

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

T.Alekse, tālr. 67026479, tatjana.alekse@varam.gov.lv

VSS izsludinātie normatīvie akti

Nosaukums:

Likumprojekts „Grozījums Iepakojuma likumā”

Aprites stadija:

06.07.2017. izsludināts VSS (VSS-726)

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

T.Alekse, tālr. 67026479, tatjana.alekse@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 19. novembra noteikumos Nr.1347 “Valsts informācijas sistēmu datu savietošanas kārtība nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai”

Aprites
stadija:

27.07.2017. Izsludināts VSS (VSS-788)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

J.Ratkevičs, tālr. 26367772, janis.ratkevics@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra noteikumos Nr. 645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi"

Aprites stadija:

03.08.2017. izsludināts VSS (VSS – 820)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

L. Dorbe, tālr. 66016767, liene.dorbe@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" īstenošanas noteikumi"

Aprites stadija:

03.08.2017. izsludināts VSS (VSS – 819)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

L. Dorbe, tālr. 66016767, liene.dorbe@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts  "Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām"

Aprites stadija:

07.09.2017. izsludināts VSS (VSS-935)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Pavadošie dokumenti

Atbildīgais:

L.Maslova, tālr. 67026586, lana.maslova@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai””

Aprites stadija:

07.09.2017. izsludināts VSS (VSS-936)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

Z.Balode, tālr. 67026578, zita.balode@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par dāvinājuma pieņemšanu”

Aprites
stadija:

14.09.2017. izsludināts VSS (VSS-972)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

M.Priede, tālr. 67026915, marite.priede@varam.gov.lv

Nosaukums:

Likumprojekts „Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu””

Aprites stadija:

28.09.2017. izsludināts VSS (VSS-1023)

Dokumenti:

Normatīvais akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

Sandija Balka tālr.67026916, e-pasts: sandija.balka@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Dabas lieguma „Vecdaugava” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”

Aprites stadija:

05.10.2017. izsludināts VSS (VSS-Nr. 1047)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

D.Treija, tālr. 66016789, darta.treija@varam.gov.lv  

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr. 593 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi" projekts

Aprites stadija:

19.10.2017. izsludināts VSS (VSS – 1106)
Iepriekšējā redakcija publicēta VARAM tīmekļa vietnē: 03.10.2017

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

L. Dorbe, tālr. 66016767, liene.dorbe@varam.gov.lv

Nosaukums:

Pamatnostādnes "Kūdras ilgtspējīgas izmantošanas pamatnostādnes 2018. - 2050. gadam"

Aprites stadija:

Izsludināts VSS 30.11.2017. (VSS-1243)

Dokumenti:

Pamatnostādnes/Pielikumi

Atbildīgais:

G. Eņģele-Volkova, tālr.67026518, e-pasts: guna.engele-volkova@varam.gov.lv

Nosaukums:

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par zemes dzīlēm””

Aprites stadija:

14.12.2017. izsludināts VSS (VSS-1297)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

G.Eņģele-Volkova, tālr. 67026518, guna.engele-volkova@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par nekustamā īpašuma Gleznotāja Miervalža Ķemera gatvē 5, Jūrmalā pārdošanu”

Aprites
stadija:

14.12.2017. Izsludināts VSS (VSS-1295)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

M.Priede, tālr. 67026915, marite.priede@varam.gov.lv

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
13.07.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta