Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Normatīvie aktiNormatīvo aktu aktualitātes
 
 
 
VARAM izstrādāto normatīvo aktu aktualitātes no 01.01.2016. - 31.06.2016.
29.01.2016
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātie normatīvie akti, kam bijusi virzība no 01.01.2016. - 31.06.2016

MK sēdē skatītie normatīvie akti

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1294 „Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm””

Aprites stadija:

19.05.2016. iesniegts Valsts kancelejai apstiprināšanai MK sēdē

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

T.Alekse, tālr. 67026479, tatjana.alekse@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumi Nr.403 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” īstenošanas noteikumi”

Aprites
stadija:

Izskatīts MK sēdē (TA-1238) 21.06.2016, stājas spēkā 07.07.2016.

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

Ilze Opermane, tālr. 66016745, ilze.opermane@varam.gov.lv

VSS izsludinātie normatīvie akti

 

Nosaukums:

Likumprojekts "Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā"

Aprites stadija:

28.01.2016. izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-78)

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

I. Doniņa, tālr. 67026515, ilze.donina@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumos Nr.696  “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”

Aprites stadija:

Izsludināts VSS 04.02.2016 (VSS-96)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

D.Ozola, tālr. 67026518, dace.ozola@varam.gov.lv 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Par minimālajām prasībām, kas iekļaujamas darba uzdevumā, pašvaldībai izraugoties atkritumu apsaimniekotāju, kā arī atkritumu apsaimniekošanas līgumu būtiskajiem noteikumiem”

Aprites stadija:

04.02.2016. izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-95)

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

M.Buša, tālr. 67026569, madara.busa@varam.gov.lv

Nosaukums:

Plāns pasākumu programmai laba jūras vides stāvokļa panākšanai 2016.-2020.gadā

Aprites stadija:

17.03.2016. izsludināts valsts sekretāru sanāksmē (VSS-214).

Dokumenti:

Pavadošais dokuments

Atbildīgais:

B.Zasa, tālr. 67026910, baiba.zasa@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas un apbūves noteikumi” grozījumu projekts

Aprites
stadija:

24.03.2016. izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-239)

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

Ilma Valdmane, tālr. 67026921, ilma.valdmane@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „ Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” īstenošanas noteikumi”

Aprites
stadija:

14.04.2016. izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-310)

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

Ilze Opermane, tālr. 66016745, ilze.opermane@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām”

Aprites stadija:

28.04.2016.izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-351)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācijas projekts

Atbildīgais:

I.Doniņa, tālr. 67026515, ilze.donina@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr.960 „Noteikumi par kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts nodevas likmi par licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas maksāšanas kārtību”

Aprites stadija:

28.04.2016.izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-352)

Dokumenti:

Normatīvais akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

I.Doniņa, tālr. 7026515, ilze.donina@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Slīteres nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”

Aprites stadija:

12.05.2016. izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

L.Seile, tālr.67026484, laura.seile@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 22.maija noteikumos Nr.361 „Dabas resursu nodokļa piemērošanas noteikumi transportlīdzekļiem””

Aprites stadija:

26.05.2016. izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-478)

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

T.Alekse, tālr. 67026479, tatjana.alekse@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 4.oktobra noteikumos Nr.748 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu atzīšanu par atmestiem un kārtību, kādā atmestus nolietotus transportlīdzekļus nodod apstrādes uzņēmumam”

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Aprites stadija:

28.04.2016. Izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-353)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Aprites stadija:

31.05.2016. noteikumu projekts nosūtīts uz Valsts kanceleju apstiprināšanai Ministru kabinetā

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

M.Buša, tālr. 67026569, madara.busa@varam.gov.lv 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākuma „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” īstenošanas noteikumi”

Aprites stadija:

Ministru kabineta noteikumu projekts 26.05.2016.  izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-481).
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 27.05.2016.  izskatīti Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda apakškomitejā un tiek virzīti apstiprināšanai Uzraudzības komitejas rakstiskajā procedūrā.

Dokumenti:

• Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) PROJEKTS
• Ministru kabineta noteikumu PROJEKTS

Atbildīgais:

I.Kukle, tālr. 67026946, inese.kukle@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās" projektu iesniegumu otrās atlases kārtas īstenošanas noteikumi”

Aprites stadija:

Izsludināts VSS 02.06.2016. (VSS – 520). Notiek starpinstitūciju saskaņošanas process.

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts un tā pielikums /Anotācija un tās pielikumi

Atbildīgais:

Z.Krūkle, tel.  66016713, e-pasts: zanda.krukle@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1227 „Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem””

Aprites stadija:

02.06.2016. izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-519)

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

I.Jakovļeva, tālr. 67026440, ieva.jakovleva@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.242 „Noteikumi par transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem, kuri drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju un sešvērtīgā hroma savienojumus””

Aprites stadija:

16.06.2016. izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-576)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

M.Buša, tālr. 67026569, madara.busa@varam.gov.lv 

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
13.07.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta