Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
 
Padoms:
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 

 
Sabiedrības līdzdalībaPaziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā
 
 
 
Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā
14.11.2017.

Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā - MK rīkojuma projekts „Par nekustamā īpašuma Gleznotāja Miervalža Ķemera gatvē 5, Jūrmalā pārdošanu”

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta rīkojums

2.

Dokumenta nosaukums

„Par nekustamā īpašuma Gleznotāja Miervalža Ķemera gatvē 5, Jūrmalā pārdošanu”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Valsts iestādes, valsts kapitālsabiedrības, atvasinātas publiskas personas

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta rīkojuma projekts Par valsts nekustamā īpašuma Gleznotāja Miervalža Ķemera gatvē 5, Jūrmalā pārdošanu sagatavots, lai atļautu valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” pārdot izsolē valsts nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 1300 026 2614  Gleznotāja Miervalža Ķemera gatvē 5, Jūrmalā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk- VARAM) personā. Īpašuma tiešajam lietotājam- Dabas aizsardzības pārvaldei īpašums nav nepieciešams tās funkciju veikšanai.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 3556 m² platībā, sūkņu stacijas un divām palīgēkām. Tas atrodas Ķemeru nacionālā parka neitrālajā zonā un saskaņā ar dabas datu pārvaldības sistēmas “Ozols” informāciju, tajā nav konstatēti īpaši aizsargājami biotopi vai aizsargājamu sugu atradnes vai dzīvotnes. Ķemeru nacionālā parka likums atsavināšanu neaizliedz. Neitrālā zona izveidota, lai veicinātu kūrortu saimniecības attīstību, saglabātu apvidum raksturīgo ainavu un arhitektūru un veicinātu nacionālā parka teritorijas ilgtspējīgu attīstību, kā arī nodrošinātu transporta infrastruktūras objektu uzturēšanu un attīstību.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots iesniegt izsludināšanai VSS – 2017. gada 15.decembrī

7.

Dokumenti

Pielikumā: Ministru kabineta rīkojuma projekts, Ministru kabineta rīkojuma projekta anotācija 

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7. punktam, sniedzot iebildumus un priekšlikumus.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Iesniegt rakstiski priekšlikumus 11. punktā minētajai atbildīgajai amatpersonai divu nedēļu laikā no paziņojuma publicēšanas brīža VARAM tīmekļa vietnē.

10.

Cita informācija

nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Mārīte Priede VARAM Nodrošinājuma departamenta Nodrošinājuma  nodaļas vecākais eksperts, 67026915, marite.priede@varam.gov.lv

08.11.2017.

Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā – Pamatnostādnes “Kūdras ilgtspējīgas izmantošanas stratēģija 2018. - 2050. gadam”

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta rīkojuma projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Pamatnostādnes „Kūdras ilgtspējīgas izmantošanas stratēģija 2018. – 2050.gadam”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Īpašnieki, kuru tiesiskajā valdījumā atrodas zeme, kas klasificēta kā purvs, un kas potenciāli varētu tikt izmantota kūdras ieguvē;

Iestādes, komersanti un privātpersonas, kam nepieciešama informācija vai kas pasūta, vai veic ar kūdras ieguvi/ izmantošanu saistītus darbus.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Pamatnostādnes “Kūdras izmantošanas stratēģijas 2018.-2050.gadam” projekts (turpmāk – stratēģijas projekts) ir sagatavots, pamatojoties uz Saeimas ilgtspējīgas attīstības komisijas 2016.gada 10.oktobra sēdē uzdoto.

Stratēģijas projekts ir sagatavots, lai valstī izveidotu zinātniski pamatotu kūdras resursu izmantošanas un aizsardzības stratēģiju, kas vismaz konceptuāli noteiktu, kāda daļa no tiem aizsargājama, kāda izmantojama kūdras ieguvei, kāda atstājama rezervē un kādi būtu efektīvākie, ekonomiskākie un dabas daudzveidībai draudzīgākie rekultivācijas pasākumi. Stratēģijas projektā identificēti kūdras ilgtspējas galvenie virzieni, veicamās darbības, sasniedzamie rezultāti un atbildīgās iestādes.

Šobrīd informācija par kūdras atradņu ģeoloģisko, inženierģeoloģisko, izstrādē esošo kūdras atradņu izstrādes projekta dokumentāciju un vēsturiski sagatavoto kūdras fonda pasu datiem par atradnēm, kuras iekļautas kūdras fondā, neatrodas vienuviet. Daļa datu nav digitalizēti un nav elektroniski apstrādājami. Tas apgrūtina gan lēmumu pieņemšanu, gan arī metodes izstrādi siltumnīcefekta gāzu emisiju rēķināšanai no platībām, kur notiek kūdras ieguve, kā arī no renaturalizētām, apmežotām vai lauksaimniecībā izmantotām izstrādāto kūdras atradņu  platībām.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 30.11.2017.

Plānots iesniegt Ministru kabinetā: 20.12.2017.

7.

Dokumenti

Pielikumā: Pielikums 1 – Situācijas apraksts

Pielikums 2 – Kūdras atradnes un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas

Pielikums 3 – Vēsturiskās kūdras ieguves vietas

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Plānots izmantot Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.41 punktā noteiktajā veidā - rakstiski sniedzot viedokli par attīstības plānošanas dokumentu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Lūdzu sniegt rakstisku viedokli līdz 2017.gada 24.novembrim

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Vides aizsardzības departamenta Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas vecākā referente Guna Enģele-Volkova., tālr:67026518, e-pasts: guna.engele-volkova@varam.gov.lv

 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 
RAIM

 
Padoms:
Balso par vienu no variantiem klikšķinot uz tā, vai skaties aptaujas rezultātus.
        
Darba laiks
Pr - Pt: 8.30:17.00
VARAM adrese:
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons:+371 67026533
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota:
20.11.2017
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta