Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Darbības jomasZaļais publiskais iepirkums
 
 
 
Zaļais publiskais iepirkums

Zaļā iepirkuma kalkulators

Kas ir Zaļais iepirkums,
kā tas strādā un kādi ir tā ieguvumi?

Kā atpazīt Zaļo iepirkumu?

Zaļā iepirkuma pieredzes stāsti.


 

Rīga, 2019.gada 5.novembrī – Ar semināru “Zaļā iepirkuma piemērošana būvniecības un iekštelpu apgaismojuma iepirkumiem” noslēdzas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizētais četru semināru cikls par zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) piemērošanu publiskajos iepirkumos.
Semināram reģistrējies rekordliels dalībnieku skaits – 190, tas notika Rīgā, Latvijas Universitātes Dabas mājā. Seminārā tika padziļināti apskatītas aktualitātes ZPI regulējumā, piemērošanā praksē, izvērtēšanas kritērijos, procesa organizācijā un citi nozīmīgi jautājumi, tiks analizēta uzņēmumu praktiskā pieredze, kā arī norisinājās paneļdiskusija par ZPI kritēriju integrēšanu iepirkuma dokumentācijā.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) organizēja vairāku semināru ciklu, kuros tika analizēta līdzšinējā ZPI piemērošanas pieredze, un semināru praktiskajā daļā tika diskutēts par ZPI piemērošanas praksi un nepieciešamajām izmaiņām prasībās un kritērijos. VARAM ir uzsākusi darbu pie 2017. gadā pieņemto Ministru kabineta noteikumu Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” grozījumu veikšanas, lai ietvertu prasībās un kritērijos jaunākos tehnoloģiskos risinājumus, ņemtu vērā līdzšinējā piemērošanas praksē konstatētos trūkumus un, kur iespējams, mazinātu administratīvo slogu.
Konsultējoties ar nozares ekspertiem, tiks izveidoti jauni ZPI kritēriji “Rotaļu laukumiem un sporta laukumiem”, uzsvaru liekot uz pārstrādāto riepu materiālu izmantošanu.
Iepriekšējo semināru videoieraksti pieejami VARAM mājaslapā!

Semināri notika:

ZPI ir process, kura ietvaros valsts un pašvaldības iestādes cenšas iepirkt preces un pakalpojumus ar iespējami mazāku ietekmi uz vidi, ņemot vērā dzīves cikla izmaksas produktiem vai pakalpojumiem, kas samazina ietekmi uz vidi, veicina sociālus uzlabojumus un panāk ietaupījumus budžetā.

Latvijā publiskais iepirkums veido ~17% no iekšzemes kopprodukta. ZPI ir viens no Eiropas Savienības vides, klimata un enerģijas politikas prioritārajiem instrumentiem, un vides nosacījumu iekļaušana iepirkumu specifikācijās kļūst prioritārs uzdevums arī Latvijā.
Normatīvā regulējuma ieviešana zaļajam publiskajam iepirkumam ir sekmējusi tā īpatsvara pieaugumu gan finansiālā izteiksmē 2018.gadā sasniedzot 18,3% (2017.g. 12 %), gan arī pēc iepirkumu skaita, sasniedzot 11% (2017.g. 7%). 

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties, rakstot uz e-pastu: zpi@varam.gov.lv 

 

Jaunums! Skaidrojums par ZPI kritēriju piemērošanu kafijas pauzēm semināros. 
 
Jaunums! Skaidrojums par EnergyStar izmantošanu.
 


Zaļais publiskais iepirkums (turpmāk – arī ZPI) ir process, kura ietvaros valsts un pašvaldības iestādes cenšas iepirkt preces un pakalpojumus ar iespējami mazāku ietekmi uz vidi, ņemot vērā dzīves cikla izmaksas produktiem vai pakalpojumiem ar vienādu primāro funkciju, ar kura palīdzību iespējams:

  • samazināt ietekmi uz vidi – katra nopirktā prece vai pakalpojums atstāj ietekmi uz vidi visās tās aprites cikla stadijās (ražošana → lietošana → pārstrāde otrreizējai izmantošanai vai noglabāšana atkritumu izgāztuvē);
  • veicināt sociālus uzlabojumus – ar iepirkumu procedūrā iestrādātu nosacījumu palīdzību iespējams nodrošināt labākus darba apstākļus, piemēram, samazinot toksisko ķīmisko vielu saturu tīrīšanas līdzekļos uzlabo dzīves un darba vides apstākļus, transports ar samazinātu izmešu apjomu veicina gaisa kvalitātes uzlabošanos un saslimstības ar elpvadu slimībām riska samazināšanos;
  • panākt ietaupījumus budžetā – plānojot iegādāties kādu preci vai pakalpojumu, vispirms tiek izvērtētas reālās vajadzības, tādējādi samazinot iepirkumu apjomu. Otrkārt, tiek veikts preces aprites cikla izmaksu novērtējums. Tādā veidā iespējams ņemt vērā visus faktorus (ne tikai preces vai pakalpojuma sākotnējo cenu, bet arī ekspluatācijas un radīto atkritumu apsaimniekošanas izmaksas) un galarezultātā panākt līdzekļu ekonomiju.

Katru gadu ES dalībvalstis kopumā publiskā iepirkuma mērķiem tērē vidēji 19% no iekšzemes kopprodukta. Latvijā publiskais iepirkums veido 17% no iekšzemes kopprodukta (IKP). Šāda ietekme uz preču un pakalpojumu tirgu ir nozīmīga, tāpēc, iekļaujot vides prasības publiskajā iepirkumā (veicot zaļo publisko iepirkumu), ir iespējams ne vien veicināt videi draudzīgu preču un pakalpojumu īpatsvara pieaugumu tirgū, bet arī panākt finansiālus un sociālus uzlabojumus, ZPI ir viens no ES vides, klimata un enerģijas politikas prioritārajiem instrumentiem, un vides nosacījumu iekļaušana iepirkumu specifikācijās, kļūst prioritārs uzdevums arī Latvijā.

ES dalībvalstīs iepirkumu normatīvo ietvaru kopš 2004. gada veido divas publiskā iepirkuma direktīvas, kas paredz vides nosacījumu iekļaušanu iepirkuma procedūrās, ja iepirkums pārsniedz noteiktu robežlielumu (slieksni): 

  • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru;
  • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs.

Minēto direktīvu prasības iestrādātas dalībvalstu nacionālajos tiesību aktos. Latvijā to nosaka attiecīgi Publisko iepirkumu likums un likums „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”.

2014.gada 26.februārī ir pieņemta Direktīva 2014/24/ES un Direktīva 2014/25/ES, kas paredz ar vidi saistītu kritēriju iekļaušanu publiskajos iepirkumos un kas ir pārņemtas “Publisko iepirkumu likumā” un “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā

Zaļais publiskais iepirkums Latvijā

2014.gada Valdības rīcības plānā ir noteikts, ka viens no Valdības mērķiem ir izstrādāt un ieviest "zaļā iepirkuma" (ZI) principu valsts un pašvaldību publiskajos iepirkumos, sekmējot veselīgas pārtikas un vietējo materiālu (tostarp koksnes) īpatsvara pieaugumu. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar iesaistītajām pusēm ir izstrādājusi „Zaļā iepirkuma veicināšanas plānu 2015. – 2017.gadam”, (apstiprināts MK 17.02.2015). Zaļā iepirkuma veicināšanas plānā tiek raksturota esošā situācija, tai skaitā identificētas galvenās problēmas, kas saistās ar ZPI un ZI ieviešanu, un ir iekļauti konkrēti pasākumi šo problēmu risināšanai.

Atbilstoši Zaļā iepirkuma veicināšanas plānam tika izstrādāts normatīvais regulējums - Ministru kabineta noteikumi “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”. Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 18.februāra rīkojuma Nr.83 „Par Zaļā iepirkuma veicināšanas plānu 2015.-2017.gadam” 4.punktu un augstāk minēto Ministru kabineta noteikumu 14.5.punktu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai katru gadu līdz 1.maijam jāsagatavo un jāiesniedz Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par plāna īstenošanas gaitu. Detalizētāka informācija ir sniegta informatīvajā ziņojumā.

2014.gada 9.jūlijā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojumu Nr. 242 ir izveidota Zaļā iepirkuma veicināšanas darba grupa.

Zaļā publiskā iepirkuma prasību iekļaušana ES finansētos projektos

Īstenojot Eiropas strukturālo un investīciju fondu[1] (turpmāk – ESI fondu) līdzfinansētus projektus, kā viens no horizontālajiem principiem ir noteikts princips  „Ilgtspējīga attīstība”. Atbilstoši Horizontālais principa „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzības metodikai, kā viens no noteiktajiem kopējā darbības programmas uzraudzības rādītājiem ir noteikts „Zaļais publiskais iepirkums”. Līdz ar to turpmākā ESI fondu ieviešanas procesā atbilstošais rādītājs tiek iekļauts atbildīgo iestāžu plānoto pasākumu atlases kritērijos.

 
Kontaktinformācija:

zpi@varam.gov.lv

 


[1] Kohēzijas fonds, Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas Sociālais fonds, Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds.

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 


 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
30.03.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta