Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
BREXIT
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 


 
Darbības jomasVides informācija un sabiedrības līdzdalība
 
 
 
Orhūsas Konvencija

Latvijas II Nacionālais ziņojums par 2003.gada 21.maija ANO/EEK Protokola par Piesārņojošo vielu izmešu un pārneses reģistriem ieviešanu (PRTR Protokols)

PRTR Protokola mērķis ir veicināt sabiedrības informētību tautsaimniecības darbību un procesu radītām piesārņojošajām vielām vai vielu grupām. Šim mērķim kalpo informācija, kas apkopota PRTR reģistrā. PRTR reģistrs izveidots ņemot vērā PRTR Protokola nosacījumus  ieviešot saskaņotus, integrētus valsts mēroga piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistrus.

Atbilstoši PRTR Protokola nosacījumiem, valstīm jāsagatavo un PRTR Protokola sekretariātam jāsniedz ziņojums par nacionālajiem PRTR reģistriem (PRTR Protokola 17.panta 2.daļa un PRTR Protokola Pušu sanāksmes lēmums Nr.I/5 „Protokola par piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistriem ieviešanas ziņojums”).

PRTR Protokola ieviešanas mērķis ir sekmēt sabiedrības līdzdalību ar vidi saistītu lēmumu pieņemšanā, kā arī veicināt vides piesārņojuma novēršanu un samazināšanu.

Latvijas Nacionālā ziņojuma projekts pieejams angļu valodā un latviešu valodā

Priekšlikumus līdz 2017.gada 20. martam var iesniegt  elektroniski uz elektroniskā pasta adresi zita.balode@varam.gov.lv .


Kontaktpersona:
Zita Balode
Vides aizsardzības departamenta
Piesārņojuma novēršanas nodaļas vecākā referente
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr.:67026578
zita.balode@varam.gov.lv


Latvijas I Nacionālais ziņojums par Protokola par Piesārņojošo vielu izmešu un pārneses reģistriem ieviešanu

Saskaņā ar Protokola par Piesārņojošo vielu izmešu un pārneses reģistriem 17.panta 2.daļu un Pušu sanāksmes lēmumu Nr.I/5 „Protokola par piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistriem ieviešanas ziņojums” protokola dalībvalstis sniedz Nacionālos ziņojumus. Latvijas ziņojuma projekts pieejams angļu valodā un latviešu valodā.

Priekšlikumus līdz 2014.gada 24. martam var iesniegt  elektroniski uz elektroniskā pasta adresi guna.smerlina@varam.gov.lv.

Kontaktpersona:
Guna Šmerliņa

Vides aizsardzības departamenta
Piesārņojuma novēršanas nodaļas vecākā referente
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Tālr.:67026578
guna.smerlina@varam.gov.lv 


Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas konvencija „Par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem”, saukta par Orhūsas Konvenciju, ir jauna veida starptautisks vides līgums, kurš sasaista vides tiesības ar cilvēka tiesībām. Orhūsas Konvencija nosaka sabiedrības un valsts pārvaldes iestāžu sadarbību vides jautājumiem, īpaši par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs.

Konvenciju pieņem un paraksta 4. "Vide Eiropai" konferencē 1998. gada 25. jūnijā Orhūsas pilsētā, Dānijā.

Orhūsas Konvencija latviski // angliski // divvalodu versija (EN, LV)

Latvija Orhūsas Konvenciju ratificē ar likumu "Par 1998. gada 25. jūnija Orhūsas konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem", kuru Saeima pieņem 2002. gada 18. aprīlī, bet Valsts prezidente izsludina 2002. gada 26. aprīlī.

Konvencija stājas spēkā 2001. gada 30. oktobrī.

2002. gadā Lukā, Itālijā, notiek konvencijas 1. Pušu sanāksme, kurā pieņem virkni svarīgu lēmumu, t.sk. par atbilstības novērtēšanas kārtību, ziņošanas kārtību, par Darba programmu 2003.-2005. gadam. Pušu sanāksme pieņem arī Lukas Deklarāciju, kurā atzīmē galvenās prioritātes Orhūsas Konvencijas ieviešanā.

2003. gadā Kijevā, Ukrainā, notiek konvencijas Pušu ārkārtas sanāksme, kurā paraksta un konvencijai pievieno protokolu, kura mērķis ir veicināt sabiedrības pieeju vides informācijai ar saskaņotu nacionālu piesārņojošo vielu izmešu un pārneses reģistru palīdzību.
Latvija šo protokolu „Par piesārņojošo vielu izmešu un pārneses reģistriem” pieņem ar likumu 2008. gada 21. februārī.

Lai veicinātu Orhūsas Konvencijas ieviešanu Latvijā, no 2004. līdz 2005. gadam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā darbojas Orhūsas Konvencijas koordinācijas grupa, kurā pārstāvētas iesaistītās valsts iestādes un sabiedriskās organizācijas.

2005. gadā Alma-Atā, Kazahstānā, notiek konvencijas 2. Pušu sanāksme, kurā pieņem konvencijas grozījumus, kas nosaka sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē un tirgū.
Latvija šos grozījumus pieņem ar likumu 2008. gada 14. februārī.  

2008. gadā jūnijā Rīgā notiek konvencijas 3. Pušu sanāksme, kurā pieņem Rīgas Deklarāciju.

Papildu informācija par Orhūsas Konvenciju, darba grupu sanāksmēm, pieņemtiem lēmumiem atrodama konvencijas sekretariāta mājas lapā.


Brošūra „Pieeja tiesu varai vides jautājumos”, Rīga 2008
Informatīvs materiāls vides organizācijām, iedzīvotāju interešu grupām, vides zinātnes studentiem un ikvienam, kas īsteno savas tiesības uz vidi

 

Kontaktpersona
Gustavs Gailis 

Juridiskās nodaļas vadītājs
Juridiskais departaments
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494

67026544 biroja telefons
67820442 fakss
202. kab.
gustavs.gailis@varam.gov.lv

Latvijas IV Nacionālais ziņojums par Orhūsas Konvencijas ieviešanu

Saskaņā ar Orhūsas Konvencijas 10.panta otro daļu un Pušu sanāksmes lēmumu Nr.I/8 „Ziņošanas prasības” konvencijas dalībvalstis Nacionālos ziņojumus par Orhūsas Konvencijas ieviešanu iesniedz katrā konvencijas Pušu sanāksmē. Pirmo, otro un trešo Nacionālo ziņojumu Latvija sagatavoja attiecīgi 2005., 2008. un 2011.gadā. Nākamais Nacionālais ziņojums jāiesniedz līdz 2013.gada 1.decembrim, gatavojoties piektajai konvencijas pušu sanāksmei, kas notiks 2014.gadā.

Lai sagatavotu informāciju Latvijas IV Nacionālajam ziņojumam par Orhūsas Konvencijas ieviešanu tika izveidota šāda informācijas tabula.

Ar 2013.gada 11.oktobri sabiedriskajai apspriešanai nodots Latvijas IV Nacionālā ziņojuma par Orhūsas Konvencijas ieviešanu projekts (aktualizēts 29.10.2013.) . Tā sabiedriskā apspriešana paredzēta līdz 2013.gada 12.novembrim. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2013.gada 18.oktobrī plkst. 15:30 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 101.telpā Peldu ielā 25, Rīgā.

Rakstiskus priekšlikumus ar norādi „Priekšlikumi Latvijas IV Nacionālajam ziņojumam par Orhūsas Konvencijas ieviešanu” līdz 2013.gada 12.novembrim sūtīt pa pastu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (adrese: Peldu iela 25, LV-1494, Rīga) vai elektroniski uz elektroniskā pasta adresi Gustavs.Gailis@varam.gov.lv. Juridiskām personām jānorāda to nosaukums, reģistrācijas numurs, priekšlikumu sniegšanas datums un kontaktinformācija, bet fiziskām personām – to vārds, uzvārds, adrese, kontaktinformācija un priekšlikumu sniegšanas datums.


Kontaktpersona:
Ingrīda Misiņa

Juridiskā departamenta Juridiskās nodaļas juriste
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Tālr.:67026593
202. kab.
Ingrida.Misina@varam.gov.lv  

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
  
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
18.02.2019
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta