Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
  
Darbības jomasVidei kaitīgo preču atkritumu apsaimniekošana
 
 
 

Videi kaitīgās preces – tās ir preces, kuru ražošanai vai izplatīšanai noteikti ierobežojumi vai kuru atkritumu apsaimniekošanai tiek noteiktas īpašas prasības, ja tās savā aprites ciklā negatīvi ietekmē vai var ietekmēt vidi, cilvēka dzīvību vai veselību, un tās saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu tiek apliktas ar nodokli.

Dabas resursu nodokli videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekošanas jomā maksā tā persona, kas pirmā Latvijas Republikas teritorijā:

1) realizē videi kaitīgas preces vai preces iepakojumā (arī kopā ar preci ievesto precei pievienoto primāro, sekundāro un terciāro iepakojumu).

2) savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto videi kaitīgas preces, izņemot preces, kuras apliekamas ar nodokli, tās realizējot, vai iepakojumā iegādātas preces (arī kopā ar preci ievesto precei pievienoto primāro, sekundāro un terciāro iepakojumu), izņemot preces iepakojumā, kuras apliekamas ar nodokli, tās realizējot.

Ar 2007.gada 1.janvāri nodokļa likmes par videi kaitīgām precēm ir sekojošas:

Nr. p.k.

Preces veids

Mērvienība

Likme

1.

Smēreļļas

kg

0,05

2.

Elektriskie akumulatori un galvaniskie strāvas avoti:

 

 

2.1.

elektriskie akumulatori, svina

kg

0,20

2.2.

elektriskie akumulatori, Ni-Cd un Fe-Ni

kg

1,20

2.3.

galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas

kg

3,25

2.4.

citi elektriskie akumulatori

kg

5,10

3.

Ozona slāni noārdošās vielas (freoni, haloni un citas) (onp - ozona noārdīšanas potenciāls)

kg onp

1,00

4.

Visu veidu riepas

kg

0,10

5.

Eļļas filtri

gab.

0,10

6.

Elektriskās un elektroniskās iekārtas atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 20.1 panta pirmajai daļai:

 

 

6.1.

liela izmēra mājsaimniecības iekārtas (izņemot liela izmēra dzesēšanas iekārtas, saldētavas, ledusskapjus)

kg

0,65

6.2.

liela izmēra dzesēšanas iekārtas, saldētavas, ledusskapji

kg

1,05

6.3.

maza izmēra mājsaimniecības iekārtas

kg

1,35

6.4.

informācijas tehnoloģijas un elektronisko sakaru iekārtas (izņemot monitorus, mobilos telefonus)

kg

1,35

6.5.

monitori

kg

1,05

6.6.

mobilie telefoni

kg

0,90

6.7.

plašam patēriņam paredzētās iekārtas (izņemot televizorus)

kg

0,65

6.8.

televizori

kg

1,05

6.9.

elektriskie un elektroniskie instrumenti (izņemot liela izmēra stacionārus ražošanas mehānismus, kas nav pārnēsājami vai ir pastāvīgi piestiprināti)

kg

1,35

6.10.

gāzizlādes spuldzes

gab.

0,40

6.11.

apgaismes ķermeņi (izņemot gāzizlādes spuldzes)

kg

1,00

6.12.

monitoringa un kontroles instrumenti

kg

0,90

6.13.

rotaļlietas, sporta un atpūtas piederumi

kg

1,35

6.14.

medicīniskās ierīces (izņemot implantētās un inficētās medicīniskās ierīces)

kg

0,90

6.15.

tirdzniecības automāti

kg

1,35

 

Atbrīvojuma no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm piešķiršanas kritēriji.

Dabas resursu nodokļa likums nosaka, ka nodokli par videi kaitīgām precēm nodokļa maksātājs nemaksā, proti, saņem atbrīvojumu, ja tas nodrošina vides aizsardzības normatīvajos aktos noteikto videi kaitīgu preču atkritumu reģenerācijas normu izpildi, kā arī izpilda vienu no šādiem nosacījumiem:

1) ir izveidojis un piemēro videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un noslēdzis ar Vides ministriju līgumu par šīs sistēmas piemērošanu;

2) ir noslēdzis ar videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekotāju līgumu par piedalīšanos nolietotu videi kaitīgu preču apsaimniekošanas sistēmā (ja apsaimniekotājs ir noslēdzis ar Vides ministriju līgumu par nolietotu videi kaitīgu preču apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu).

(Apsaimniekotājs – dabas resursu nodokļa maksātājs vai komercsabiedrība, kas, pamatojoties uz līgumu, kurš noslēgts ar dabas resursu nodokļa maksātāju, organizē un koordinē attiecīgo atkritumu savākšanu un pārstrādi vai reģenerāciju vai arī izvešanu pārstrādei vai reģenerācijai uz citām valstīm, ievērojot vides aizsardzības normatīvajos aktos noteiktos pārstrādes reģenerācijas apjomus).

 

Atbrīvojuma no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm piešķiršanas kārtība.

Kārtību, kādā dabas resursu nodokļa maksātājam (turpmāk - nodokļa maksātājs) piešķir atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm, nosaka Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumi Nr.437 „Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm” (spēkā ar 2007.gada 1.jūliju).

Apsaimniekotājs atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ietvaros nodrošina:

1) videi kaitīgu preču atkritumu reģenerāciju (tajā skaitā pieņemšanu, savākšanu, uzglabāšanu, atkārtotu izmantošanu, apstrādi, pārstrādi, izvešanu apstrādei vai pārstrādei) atbilstoši vides normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

2) videi kaitīgu preču atkritumu pieņemšanu vai savākšanu, izveidojot videi kaitīgu preču atkritumu pieņemšanas punktus visu rajonu pašvaldību teritorijās vai nodrošinot videi kaitīgu preču atkritumu pieņemšanu šo preču tirdzniecības vietās;

3) pasākumus sabiedrības informēšanai un iesaistīšanai videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanā.

 

Personas, kas ir tiesīgas saņemt atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm.

  • Nodokļa maksātājs, kurš pats izveidojis un piemēro atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, ja viņš izmanto no citām valstīm ievestas videi kaitīgas preces savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai un nerealizē tās.
  • Nodokļa maksātājs, kurš pirmais Latvijas Republikas teritorijā realizē videi kaitīgas preces tikai komersantiem un kurš pats izveidojis un piemēro atkritumu apsaimniekošanas sistēmu.

Pasākumi, kas jāveic, atbrīvojuma no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm saņemšanai.

Lai saņemtu minēto atbrīvojumu, nodokļa maksātājs, kurš pats izveidojis un piemēro atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, ja viņš izmanto no citām valstīm ievestas videi kaitīgas preces savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai un nerealizē tās, nodrošina

1) videi kaitīgu preču atkritumu reģenerāciju (tajā skaitā pieņemšanu, savākšanu, uzglabāšanu, atkārtotu izmantošanu, apstrādi, pārstrādi, izvešanu apstrādei vai pārstrādei) atbilstoši vides normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Nodokļa maksātājs, kurš pirmais Latvijas Republikas teritorijā realizē videi kaitīgas preces tikai komersantiem un kurš pats ir izveidojis un piemēro atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, nodrošina:

1) videi kaitīgu preču atkritumu reģenerāciju (tajā skaitā pieņemšanu, savākšanu, uzglabāšanu, atkārtotu izmantošanu, apstrādi, pārstrādi, izvešanu apstrādei vai pārstrādei) atbilstoši vides normatīvajos aktos noteiktajām prasībām,

2) videi kaitīgu preču atkritumu savākšanu no visiem klientiem, kuriem viņš piegādājis atbilstošas videi kaitīgas preces pēc to ekspluatācijas darbības beigām vai aizstājot šīs preces ar citām,

3) pasākumus klientu informēšanai un iesaistīšanai videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanā.

Dokumenti, kas jāiesniedz Vides ministrijā, lai saņemtu atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm:

Nodokļa maksātājs, kurš pats izveidojis un piemēro atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, iesniedz Vides ministrijā papīra formā un elektroniski šādus dokumentus:

a) iesniegumu par nodokļa atbrīvojuma piemērošanu,

b) atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveides un īstenošanas plānu turpmākajiem trim gadiem,

c) sarakstu, kurā norādīti līgumi par reģenerāciju vai izvešanu reģenerācijai no Latvijas Republikas teritorijas (izņemot šo atkritumu pieņemšanu un savākšanu) un kuri saņēmuši attiecīgu vides normatīvajos aktos noteiktu atļauju, kā arī sarakstu, kurā norādīti līgumi ar komersantiem, kuri veic videi kaitīgu preču atkritumu reģenerāciju ārpus Latvijas Republikas teritorijas,

d) apsaimniekošanas plāna īstenošanas finanšu plānu.

Lai nodokļa maksātājs, kurš noslēdzis līgumu ar apsaimniekotāju par atkritumu apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu, saņemtu atbrīvojumu no nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm, apsaimniekotājs iesniedz ministrijā papīra formā un elektroniski šādus dokumentus:

a) iesniegumu par nodokļa atbrīvojuma piemērošanu. Iesniegumā norāda apsaimniekotāja firmu, reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā, juridisko adresi, informāciju par saņemtās vides normatīvajos aktos noteiktās atļaujas numuru un izsniegšanas datumu, ja apsaimniekotājs pats veic videi kaitīgo preču reģenerāciju, kā arī iesniegtos dokumentus vai to sadaļas, kurās sniegtā informācija ir komersanta komercnoslēpums;

b) apsaimniekošanas plānu turpmākajiem trijiem gadiem. Plānu paraksta un apzīmogo paraksttiesīga persona vai pilnvarota persona;

c) sarakstu (3.pielikums), kurā norādīti līgumi par reģenerāciju ar komersantiem, kuri veic videi kaitīgu preču atkritumu reģenerāciju vai izvešanu reģenerācijai no Latvijas Republikas teritorijas (izņemot šo atkritumu pieņemšanu un savākšanu) un kuri saņēmuši attiecīgu vides normatīvajos aktos noteiktu atļauju, kā arī sarakstu, kurā norādīti līgumi ar komersantiem, kuri veic videi kaitīgu preču atkritumu reģenerāciju ārpus Latvijas Republikas teritorijas. Pēc jaunu līgumu noslēgšanas mēneša laikā informācija (3.pielikums) par tiem jāiesniedz ministrijā. Apsaimniekotājam ir pienākums uzrādīt dokumentu oriģinālus vai iesniegt to kopijas nodokli administrējošo valsts iestāžu amatpersonām pēc to pieprasījuma;

d) to nodokļa maksātāju sarakstu, kuri noslēguši ar attiecīgo apsaimnie­kotāju līgumu par atkritumu apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu un apsaimniekotāja līgumpartneru piedalīšanos šīs sistēmas darbībā. Sarakstā norāda katra nodokļa maksātāja firmu, reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā un juridisko adresi;

e) apsaimniekošanas plāna īstenošanas finanšu plānu;

f) apliecinājumu par statūtkapitāla un rezervju lielumu aprēķinātā dabas resursu nodokļa apmērā vienam mēnesim vai bankas izsniegtu apliecinošu doku­mentu par pieejamiem kredītlīdzekļiem apsaimniekošanas plāna īstenošanas finansiālai nodrošināšanai, vai apliecinājumu par parakstītā pamatkapitāla samaksu pilnā apmērā un īpašnieku (daļu īpašnieku vai akcionāru) apliecināju­mu par gatavību investēt nepieciešamos līdzekļus apsaimniekošanas plāna īstenošanai videi kaitīgu preču atkritumu pārstrādes normatīvu ievērošanai nepieciešamajā apjomā.

Nedēļas laikā pēc lēmuma pieņemšanas ministrija par līguma noslēgšanu un atbrīvojumu no nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm sagatavo un noslēdz līgumu ar nodokļa maksātāju vai apsaimniekotāju par atkritumu apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu. Apsaimniekošanas līgums un atbrīvojums no nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm stājas spēkā ar nākamā ceturkšņa pirmā mēneša pirmo datumu pēc attiecīgā apsaimniekošanas līguma parakstīšanas.

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
  
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
18.12.2018
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta