Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
 
Padoms:
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
  
Darbības jomasPašvaldībasLīdzekļi neparedzētiem gadījumiem
 
 
 
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem

Informācija finansējuma pieprasījumam

Pašvaldībām līdzekļus piešķir valsts pamatbudžeta apropriācijās neparedzētiem izdevumiem katastrofu, dabas stihiju un ugunsgrēku seku novēršanai, to radīto zaudējumu kompensēšanai pašvaldību īpašumā vai valdījumā esošajiem infrastruktūras objektiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajiem neparedzētiem gadījumiem.

Pašvaldības iesniegto pieprasījumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu īpašumā vai valdījumā esošajiem infrastruktūras objektiem izskata tikai tad, ja radīto zaudējumu kompensēšanai nepieciešamā kopējā summa ir lielāka par 1 400 euro, ja tiesību aktos nav noteikts citādi.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1644 „Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdzekļus” (turpmāk – noteikumi) pašvaldībām, dotācijas saņemšanai nepieciešams iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā šādus dokumentus:

  • Aktu par to, ka zaudējumi objektam radušies stihiskas nelaimes, katastrofas vai ugunsgrēka gadījumā, zaudējumu novērtējums un apmērs, vai dokumentus, kas apliecina notikušo faktu un ar to saistītos zaudējumus (zaudējumu mērvienības - m2, kg, tonnas, km un utt.);
  • Pieprasīto līdzekļu aprēķinu (veicamo darbu un pasākumu izmaksu kalkulācija) vai dokumentus, kas apliecina notikušo faktu un ar to saistītos izdevumus. Aprēķinā norāda veicamo darbu, pakalpojumu vai pasākumu aprakstu, nepieciešamo materiālu daudzumu, vidējo tirgus cenu, atalgojuma aprēķinu un paredzamo nodokļu samaksu atbilstoši normatīvajiem aktiem; 
  • Apliecinājumu no būvvaldes vai citas iestādes, ka aprēķinā iekļautās cenas atbilst vidējām tirgus cenām un tehniskais risinājums sagatavotajā koptāmē ir optimāls un atbilst Latvijas Republikas būvnormatīvu prasībām;
  • Apliecinājumu, ka infrastruktūras objekts ir pašvaldības īpašumā vai valdījumā;
  • Informāciju par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru objektam radīto zaudējumu novēršanai. Pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu pieprasījumā minētajam objektam radīto zaudējumu novēršanai ne mazāk kā 30 procentu apmērā no objektam radīto zaudējumu apmēra, izņemot gadījumu, ja objekts ir sociālās aprūpes centrs, dienas aprūpes centrs, sociālā māja vai internātskola. Ja objekts ir apdrošināts, pašvaldības līdzfinansējumā ietilpst objekta apdrošināšanas prēmija attiecīgajam gadam. Lielu stihisku nelaimju gadījumā, ja radīto zaudē­jumu apmērs pārsniedz divus procentus no pašvaldības plānotajiem budžeta izdevumiem kārtējā gadā, Ministru kabinets var pieņemt lēmumu par citiem līdzekļu piešķiršanas nosacījumiem pašvaldībām;
  • Apliecinājumu, ka par objektu pašvaldībai nepienākas vai pienākas apdrošināšanas atlīdzība, (jauno, nesen remontēto būvju) garantiju remonti. 

Līdzekļu izlietotājs nodrošina piešķirto līdzekļu izlietojumu atbilstoši rīkojumā noteiktajam mērķim un apropriācijai un ir atbildīgs par to.


Pārskatu sniegšanas kārtība

Saskaņā ar noteikumu 28.punktu, pašvaldība kā līdzekļu izlietotājs katru ceturksni līdz pārskata periodam sekojošā mēneša desmitajam datumam iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā šo noteikumu 27.2.apakšpunktā minēto informāciju, tas ir,  šādus Valsts kases norēķinu centrā apstiprinātus pārskatus:

  • "Kopsavilkums no 1.janvāra līdz 31.martam par kases izdevumiem un ieņēmumiem, euro " par trim mēnešiem (līdz 10.aprīlim),
  • "Kopsavilkums no 1.janvāra līdz 30.jūnijam par kases izdevumiem un ieņēmumiem, euro" par pusgadu (līdz 10.jūlijam),
  • "Kopsavilkums no 1.janvāra līdz 30.septembrim par kases izdevumiem un ieņēmumiem, euro" par deviņiem mēnešiem (līdz 10.oktobrim),
  • "Kopsavilkums no 1.janvāra līdz 31.decembrim par kases izdevumiem un ieņēmumiem, euro" par gadu (līdz nākamā gada 10.janvārim) sadalījumā pa budžeta izdevumu klasifikācijas kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.

Ja pašvaldībai zaudējumu kompensēšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi netiek pilnībā izlietoti, pašvaldība tos pārskaita uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas norādīto valsts budžeta kontu.

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 
 
Padoms:
Balso par vienu no variantiem klikšķinot uz tā, vai skaties aptaujas rezultātus.
        
Darba laiks
Pr - Pt: 8.30:17.00
VARAM adrese:
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons:+371 67026533
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota:
17.07.2018
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta