Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Darbības jomasOzona slāņa aizsardzība
 
 
 
Ozona slāņa aizsardzība

Svarīga informācija par darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm

Ozona slānis jeb stratosfēras ozons ir ozona molekulu augsta koncentrācija 30 līdz 50 km augstumā (stratosfērā). Galvenā ozona slāņa funkcija ir saules ultravioletā starojuma absorbēšana, tādējādi pasargājot Zemi no tā kaitīgās ietekmes. Mērvienība, kādā izsaka ozona slāņa „biezumu”, ir Dobsona vienība jeb DV. 100 DV = 1 mm. Ozona slāņa normālais „biezums” ir ~ 3 mm (300 DV), bet ozona slāņa vidējais „biezums” virs Latvijas gada garumā svārstās no aptuveni 200 līdz 500 DV.

Ozona slāņa samazināšanās un ozona “caurumu” paplašināšanās ozona slāni noārdošo vielu ietekmē tiek uzskatīta par vienu no 20. - 21. gadsimta nozīmīgākajām vides problēmām. Pārmērīgs ultravioletais starojums palielina iespējamību saslimt ar ādas vēzi un acs kataraktu, novājina imunitāti, samazina lauksaimniecības ražas, kā arī zivju nozveju u.tml.

1995. gadā, lai atbalstītu pasaules valstu centienus ozona slāņa aizsardzībā un sekmētu ozona slāni noārdošo vielu izņemšanu no saimnieciskās aprites, Latvija pievienojās 1985. gadā pieņemtajai Vīnes konvencijai “Par ozona slāņa aizsardzību” un 1987.gadā pieņemtajam Monreālas protokolam “Par ozona slāni noārdošajām vielām” .

1988. gadā Monreālas protokolam pievienojās arī Eiropas Savienība. Lai pildītu Monreālas protokola prasības Eiropas Savienība ir pieņēmusi Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr. 1005/2009 (2009. gada 16. septembris) par ozona slāni noārdošām vielām”.

Kārtību, kādā Latvijā īstenojamas Regulas Nr. 1005/2009 atsevišķas prasības, savukārt nosaka Ministru kabineta noteikumi 2011.gada 12.jūlija noteikumi Nr.563 „Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm”. Lai veicinātu kā aukstuma aģentus izmantoto ozona slāni noārdošo vielu (CFC un HCFC) un fluorēto siltumnīcas efekta gāzu (HFC) noplūžu novēršanu, šajos noteikumos ir noteiktas prasības šo vielu transportēšanai, pārfasēšanai, uzglabāšanai, lietošanai (t.sk., lietošanai aukstuma iekārtās) u.c. Noteikumi nosaka arī speciālistu, kas veic darbības ar aukstuma aģentiem, sertificēšanas kārtību, kā arī komersantu licencēšanas kārtību darbībām ar aukstuma aģentiem.

Par Regulas Nr. 1005/2009 īstenošanu atbildīgā kompetentā institūcija ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, taču dažādu regulā noteikto prasību ieviešanā un kontrolē ir iesaistīts:  

Ozona slāni noārdošo vielu izņemšana no saimnieciskās aprites Latvijā notiek saskaņā ar Monreālas protokolā un Regulā Nr. 2037/2000 noteiktajiem termiņiem. 1993. – 2003. gadā Latvija ozona slāni noārdošo vielu patēriņu samazināja par 88 % un pilnībā pārtrauca tādu ozona slāni noārdošu vielu importu, eksportu un patēriņu kā freons-11, freons-12, freons-113 u.c. 2004. gadā Latvijā tika importēts vienīgi freons-22.

Būtiskākie Latvijā īstenotie projekti ozona slāņa aizsardzības jomā:

  • Tehniskās sadarbības programma “Ozona slāni noārdošo vielu izņemšana no saimnieciskās aprites” (1997. - 1998.g.)
  • UNDP/GEF projekts “Hlorfluorogļūdeņražu izņemšana no saimnieciskās aprites Latvijas aerosolu rūpniecībā” (1999. - 2001.g.)
  • UNDP/GEF projekts “Nacionālās programmas ieviešana aukstuma nesēju atgūšanai un reciklēšanai” (1999. - 2001.g.)
  • UNDP/GEF projekts “Pāreja uz hlorfluorogļūdeņražus neizmantojošām tehnoloģijām putu materiālu ražošanā - RITOLS” (1999. - 2000.g.)
  • UNDP/GEF projekts „Pilnīga metilbromīda izņemšana no saimnieciskās aprites pārejas ekonomikas valstīs” (2004.g.)
  • UNEP/GEF projekts “Institucionālā stiprināšana Monreālas protokola īstenošanai Latvijā” (2004. - 2006.g.)
  • UNEP/UNDP/GEF reģionālais projekts „Metilbromīda pilnīga izņemšana no saimnieciskās aprites pārejas ekonomikas valstīs” (2005. - 2008.g.)

Plašāka informācija par ozona slāņa aizsardzību pasaulē: Ozona sekretariāts 

 

Ozona slāni noārdošās vielas (OSNV)

Lai īstenotu Vīnes konvencijas par ozona slāni aizsardzību Monreālas protokola par ozona slāni noārdošām vielām prasības Eiropas Savienībā ir pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra regula Nr. 1005/2009 par ozona slāni noārdošām vielām (turpmāk- regula 1005/2009). Regulas terminoloģijā ozona slāni noārdošās vielas ir "kontrolējamās vielas" un izsmeļošs to uzskaitījums ir sniegts  regulas 1005/2009 I pielikumā.

 

OSNV importa un eksporta licencēšana

OSVN imports un eksports, ko atļauj regula 1005/2009 virknē tās 15. un 17.pantos paredzēto izņēmumu ir pakļauts licencēšanai.

Licencēšanu veic Eiropas Komisija (EK). EK aprēķina un nosaka kvotas OSNV importam brīvai apgrozībai.

Lai iegūtu licenci OSNV importam vai eksportam, nepieciešams reģistrēties un pēc tam pieslēgties EK izveidotajai elektroniskajai licencēšanas sistēmai. Importam un eksportam nepieciešamas atsevišķas licences.

Lai sniegtu atbalstu licencēšanas procesā, EK ir sagatavojusi metodisko materiālu –  vairākas rokasgrāmatas, kas pieejamas EK OSNV licencēšanas elektronisko rokasgrāmatu bibliotēkā (angļu val.; nepieciešams pieslēgties kā reģistrētam lietotājam).

ES spēkā ir  īpaši noteikumi noteiktu OSNV importēšanai izmantošanai laboratorijas un analītiskiem mērķiem (regulas 1005/2009 10.pants un Komisijas 2011.gada 24.marta Regula (ES) Nr. 291/2011 par kontrolēto vielu, izņemot daļēji halogenētos hlorfluorogļūdeņražus, būtiskiem laboratorijas un analītiskiem lietojumiem Savienībā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1005/2009 par ozona slāni noārdošām vielām).

OSNV var tikt izmantotas laboratoriskiem mērķiem ja tām nav pieejamas atbilstošas alternatīvas. Visiem OSNV importētājiem, piegādātājiem un lietotājiem jāreģistrējas Eiropas komisijas izveidotajā reģistrā (labODS).

 

Kombinētās nomenklatūras kodi

Visām OSNV ir piešķirti specifiski Kombinētās nomenklatūras kodi, kas uzskaitīti regulas 1005/2009 IV pielikumā. Papildus EK ir izveidojusi Kombinētās nomenklatūras kodu sarakstu citām precēm, uz ko var attiekties regulas 1005/2009 noteikumi. Šis saraksts pieejams EK OSNV licencēšanas elektronisko rokasgrāmatu bibliotēkā (nepieciešams pieslēgties kā reģistrētam lietotājam). Saraksta 2016.gada 15.janvāra versija pieejama šeit (nepieciešams pieslēgties kā reģistrētam lietotājam).

Importējot preces ar Kombinētās nomenklatūras kodiem, kas atbilst tiem, uz ko var attiekties regulas 1005/2009 prasības, importētājiem un eksportētājiem jāpārliecinās, vai gadījumā, ja prece ir vai satur OSNV, ir saņemtas atbilstošās licences. Licences nav nepieciešamas, ja preces ar attiecīgajiem Kombinētās nomenklatūras kodiem nesatur vielas, uz ko attiecas regula 1005/2009.

 

Fluorētās siltumnīcefekta gāzes

Fluorētās siltumnīcefekta gāzes (fluorogļūdeņraži jeb F-gāzes, jeb HFC) ir dzesēšanā, saldēšanā un dažos citos pielietojumos izmantojamo ķīmisko vielu grupa, kam piemīt arī ievērojams siltumnīcefekta potenciāls, kas atkarībā no konkrētās vielas no vairākiem desmitiem līdz padsmit tūkstošiem reižu pārsniedz pazīstamākās siltumnīcefekta gāzes- oglekļa dioksīda siltumnīcefekta potenciālu.

Ozona slāni noārdošo vielu izņemšanas no aprites rezultātā F-gāzu izmantošanas apjomi saldēšanas un gaisa kondicionēšanas iekārtās, izolācijas putās, aerosolos un ugunsdzēsības iekārtās kā ES tā pasaulē būtiski pieaug radot bažas par to ietekmi uz klimatu.

Lielākās daļas izplatītāko F-gāzu dzīves ilgums atmosfērā nav liels, taču iekārtu, kurās tās izmantotas, lietošanas ilgums var sasniegt par 50 gadus, tāpēc viens no pamatojumiem Eiropas Komisijai nākot klajā ar nu jau pieņemtās regulas projektu bija nepieciešamība rīcībai tagad, lai novērstu iespējamās F-gāzu emisijas no iekārtām, kurās tās uzpildītas, nākotnē.

F-gāzu apriti un izmantošanu regulē un ierobežo Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 517/2014 par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm.

Šī regula, kas stājās spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, tas ir - 9.jūnijā un ko piemēro no 2015. gada 1. janvāra, atceļ līdz tam spēkā bijušo regulu (EK) Nr. 842/2006.

Regulas 517/2014 regulas nozīmīgākās prasības ietver, bet neaprobežojas ar:

  • nozīmīgāko apritē ES tirgū esošo F-gāzu pārdošanas apjomu pakāpenisku samazināšanu līdz 2030.gadam līdz vienai piektdaļai no pašreizējā apjoma (15.pants un V pielikums),
  • Turpmāku pakāpenisku F-gāzu izmantošanas aizliegšanu atsevišķās iekārtās (11.pants un III pielikums),
  • F-gāzu emisiju novēršanu no iekārtām nosakot prasības kontrolei, apkopei un f-gāzu savākšanai,

 

Licencēšana un personāla sertifikācija

Ministru kabineta 2011.gada 12.jūnija noteikumi Nr.563 "Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm prasības par ozona slāni noārdošajām vielām un fluorētajām siltumnīcefekta gāzēm, kas ir aukstuma aģenti", nosaka, ka personām, kas veic OSNV un F-gāzes saturošu iekārtu uzstādīšanu, apkalpošanu un citas ar šādām iekārtām saistītas darbības, ir nepieciešams sertifikāts, kas apliecina personas kompetenci šādu darbību veikšanā. Latvijā šādus sertifikātus izsniedz Latvijas Saldētājiekārtu inženieru asociācija.

Tāpat minēto darbību veikšanai ir nepieciešama speciāla atļauja (licence) darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, ko izsniedz Valsts vides dienests. Vairāk informācijas par licences iegūšanu lasīt šeit.

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
03.04.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta