Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 


 
Darbības jomasE-pārvaldeValsts IKT arhitektūra
 
 
 
Valsts IKT arhitektūra

Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – Ministrija) nolikuma (Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumi Nr.233 (prot. Nr.20 30.§)) 1.7. punktu, Ministrija ir vadošā iestāde informācijas sabiedrības, elektroniskā pārvaldes un valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības politikas veidošanā un uzraudzībā.

Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju organizatoriskā struktūra un tehnoloģiskā arhitektūra vēsturiski ir izveidojusies sadrumstalota. Savstarpējas koordinācijas un vienotu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības (turpmāk – IKT pārvaldība) principu trūkums valstī līdz šim bija galvenā problēma, kas liedza optimāli pārvaldīt valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursus, kā arī sekmīgi izpildīt Eiropas Savienības un Latvijas attīstības plānošanas dokumentos un tiesību aktos izvirzītos mērķus un uzdevumus informācijas sabiedrības un e-pārvaldes attīstībai. Tāpēc pašreiz Ministrija veido IKT politiku un pārvaldības principus tā, lai spētu izmantot visu valsts pārvaldes iestādēs uzkrāto kompetenci un pieredzi vienotai minētās jomas pārvaldībai – sākot no vienotu valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju stratēģiskās attīstības principu un scenārija izstrādes līdz operatīvai tehnoloģiju attīstības un uzturēšanas koordinācijai.

Lai veidotu pārdomātu un savstarpēji koordinētu IKT attīstību, Ministrija uzsāka darbu pie detalizētas esošās situācijas analīzes un attīstības scenārijiem, to ietverot 2013.gadā koncepcijā “ Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizatoriskais modelis” (Ministru kabineta 2013.gada 19.februārī rīkojums Nr.57, turpmāk – Koncepcija), iezīmējot valsts IKT arhitektūras attīstības un pārvaldības principus. 2015.gada 10.martā Ministru kabinetā tika skatīts Informatīvais ziņojums par publiskās pārvaldes informācijas sistēmu konceptuālo arhitektūru: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40338790


Svarīgi! VARAM sagatavotais Informatīvais ziņojums “Par valsts vienotās IKT arhitektūras ieviešanu” un informatīvā ziņojuma pielikums “Latvijas valsts pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sadarbspējas satvars”, kas publicēts 07.01.2019.  http://polsis.mk.gov.lv/documents/6367.

  

IKT arhitektūras projekti

Koncepcijā ietvertie principi tiek īstenoti 2014-2020 ERAF fondu Specifiskā atbalsta mērķa 2.2.1.: Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” (turpmāk – SAM) projektos.

Ar SAM ietvaros realizētajām aktivitātēm tiks: 
• Vairota valsts pārvaldes datu un procesu saskarņu pieejamība gan no tehniskā, gan tiesiskā, gan publiskā aspekta;
• Veikta darbības procesu un pakalpojumu piegādes procesu analīze, transformācija, optimizācija un elektronizācija, izvēloties izmaksu efektīvus risinājumus;
• Pielāgoti pakalpojumi sadarbībai Eiropas vienotajā tirgū, paaugstinot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iespēju izmantošanu.

Šīs darbības uzlabos un pilnveidos publiskās pārvaldes datu apmaiņas, publicēšanas un uzturēšanas infrastruktūru, datu pieejamību un to izmantošanas iespējas. Tāpat tiks pilnveidoti publiskās pārvaldes procesi, ietverot arī pasākumus administratīvā sloga samazināšanai un efektīvākam valsts pārvaldes organizatoriskajam procesam. Tiks atvērti pārvaldes rīcībā esošie dati izmantošanai komercdarbībai, kas cita starpā veicinās jaunu inovatīvu biznesa ideju un produktu radīšanu. Savukārt, lai nodrošinātu Latvijas iekļaušanos Eiropas vienotajā tirgū un nodrošinātu pārrobežu sadarbību, tiks nodrošināta nacionālo e-risinājumu sadarbspēja ar ES risinājumiem, kas ietvers arī tehnoloģiskās mašīntulkošanas bāzes izveidi.
Kopumā 2014.–2020.gada plānošanas periodā tiks palielināta publiskās pārvaldes darbības efektivitāte, gan uzlabojot datu pieejamību, gan elektronisko pakalpojumu saturu un veidojot pieejamus un iedzīvotājiem lietošanai draudzīgus elektroniskos pakalpojumus. Tāpat uzlabosies darījumu drošība uzņēmējdarbības elektroniskajā vidē, publiskā informācija tiks padarīta viegli pieejama, administratīvais slogs samazināts un iedzīvotāju e-prasmes uzlabotas. Ieguldījumi publiskajos elektroniskajos pakalpojumos vienlaikus attīstīs kā veselības, izglītības, tieslietu, tā arī kultūras u.c. jomas.

Informatīvais ziņojums “"Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" projektu īstenošanas gaitu" http://polsis.mk.gov.lv/documents/5156 (turpmāk – Ziņojums)  sniedz ieskatu par projektu īstenošanas gaitu un jau realizētajām aktivitātēm procesu pilnveidē, kā arī tehnisko risinājumu izstrādē. Jau pašreiz SAM 2.2.1 projektu ietvaros ir izstrādātas/pilnveidotas 4 platformas: 

  • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projekta “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” ietvaros izveidotas divas platformas - Datu publicēšanas platforma www.data.gov.lv (Atvērto datu portāls) un Drošas elektroniskās piegādes platforma, izpildot Oficiālās elektroniskās adreses likuma prasības;
  • Latvijas Valsts radio un televīzijas centra projekta “E-identitātes un E-paraksta risinājuma attīstība” ietvaros pilnveidota Nacionālās elektroniskās identifikācijas un elektroniskā paraksta modernizētā platforma (platforma, kas atbalsta eID karšu autentifikāciju un e-parakstītu dokumentu apstrādi (atvērt, pārbaudīt vai parakstīt);
  • Kultūras informācijas sistēmu centra projekta “Mašīntulkošana” ietvaros pilnveidota mašīntulkošanas platforma www.hugo.lv.

Detalizēta informācija par Valsts reģionālās attīstības aģentūras izstrādātajiem un piedāvātajiem koplietošanas risinājumiem, nepieciešamā dokumentācija un kontaktinformācija tehniskajam atbalstam ir pieejama Valsts informācijas sistēmu savietotāja vietnē https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/koplietosanas-pakalpojumi .

Detalizētāka informācija par projektiem aplūkojama šeit!

IKT projektu realizētājiem ir pieejama IKT arhitektūras bibliotēka https://confluence.vraa.gov.lv/  (turpmāk- Bibliotēka), kurā tiek ievietota ar projektu gaitu saistīta aktuālā informācija un dokumentācija. Bibliotēka ir pieejama tikai projektu realizētājiem informācijas apmaiņai un labās prakses pārņemšanai.

Par piekļuves tiesībām lūdzam interesēties iktarhitektura@varam.gov.lv .

 

 

IKT arhitektūras vadlīnijas

Dokumenti izstrādāti Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta Nr. Nr.2.2.1.1/16/I/001 "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma" ietvaros.

Tēma

Dokumenti

Dokumentu pielietojums

1.      Attīstības projektu kopējās prasības IT risinājumu sadarbspējas nodrošināšanai

Kopējo prasību vadlīnijas

Projektu īstenotājiem jāizvērtē kopējās prasību saturisko atbilstību projekta tvērumam, un ir ieteicams projektam atbilstošās prasības iekļaut iepirkumu tehniskajās specifikācijās un/vai citos iepirkuma dokumentos (piemēram, risinājumu piegādes līgumos)

Kopējo prasību novērtējuma sagatave

Lietošana: gan kopējo prasību ievērošanas pašvērtējumam, gan kvalitātes pārbaudes pasākumos, atbilstoši valsts IKT pārvaldības organizācijai deleģēto funkciju tvērumam

2.      IT risinājumu sadarbspējas specificēšana

IT risinājumu sadarbspējas specificēšanas vadlīnijas

IT risinājumu sadarbspējas specificēšanas vadlīnijas nodrošina lietotāju un sistēmas (prasību) specifikāciju atbilstību konceptuālās un mērķarhitektūras prasībām, EIF („European Interoperability Framework” Eiropas sadarbspējas satvars)  rekomendācijām un IKT standartiem.

Konkrētam projektam lieto tikai tam attiecināmās prasības, tai skaitā, ja piemērojams, iekļaujot iepirkumu tehniskajās specifikācijās.

IT risinājumu sadarbspējas specifikāciju pārbaudes sagatave

Lietošana: Gan specifikāciju pašvērtējumam, gan kvalitātes pārbaudes pasākumos, atbilstoši valsts IKT pārvaldības organizācijai deleģēto funkciju tvērumam

3.      IT risinājumu sadarbspējas projektējums

IT risinājumu sadarbspējas projektējuma vadlīnijas

IT risinājumu sadarbspējas projektējuma vadlīnijas nodrošina projektējumu atbilstību konceptuālās un mērķarhitektūras prasībām, EIF rekomendācijām un IKT standartiem.

Konkrētam projektam lieto tikai tam attiecināmās prasības, tai skaitā, ja piemērojams, iekļaujot iepirkumu tehniskajās specifikācijās.

IT risinājumu sadarbspējas projektējuma pārbaudes vadlīnijas

Lietošana: gan projektējuma pašvērtējumam, gan kvalitātes pārbaudes pasākumos, atbilstoši valsts IKT pārvaldības organizācijai deleģēto funkciju tvērumam

4.      IT risinājumu sadarbspējas izstrāde

IT risinājumu sadarbspējas izstrādes vadlīnijas

IT risinājumu sadarbspējas izstrādes vadlīnijas nodrošina izstrādes un tās nodevumu (programmatūras un citu komponenšu) piegādes atbilstību konceptuālās un mērķarhitektūras prasībām, EIF rekomendācijām un IKT standartiem.

Konkrētam projektam lieto tikai tam attiecināmās vadlīnijas, tai skaitā, ja piemērojams, iekļaujot iepirkumu tehniskajās specifikācijās.

IT risinājumu sadarbspējas izstrādes novērtējuma sagatave

Lietošana: gan izstrādes un nodevumu (programmatūras un citu komponenšu) piegādes pašvērtējumam, gan kvalitātes pārbaudes pasākumos, atbilstoši Valsts IKT pārvaldības organizācijai deleģēto funkciju tvērumam.

5.      IT risinājumu ieviešana

IT risinājumu ieviešanas vadlīnijas

IT risinājumu ieviešanas vadlīnijas nodrošina ieviešanas atbilstību konceptuālās un mērķarhitektūras prasībām, EIF rekomendācijām un IKT standartiem.

Konkrētam projektam lieto tikai tam attiecināmās vadlīnijas, tai skaitā, ja piemērojams, iekļaujot iepirkumu tehniskajās specifikācijās.

IT risinājumu ieviešanas pārbaudes novērtējuma sagatave

Lietošana: gan risinājumu ieviešanas pašvērtējumam , gan kvalitātes pārbaudes pasākumos, atbilstoši valsts IKT pārvaldības organizācijai deleģēto funkciju tvērumam.

6.      IT pārvaldības procesu kontrolsaraksta izstrāde

Projekta IT pārvaldības procesu novērtējuma sagatave

Projekta IT pārvaldības procesu novērtējuma sagatave ļauj novērtēt atbilstību IKT organizācijas atbilstību pasaules vadošajiem IKT standartiem un labai praksei, t.i. ISO 12207:2008 “Programmatūras dzīves cikla procesi”, ISO 15288:2015 “Sistēmas dzīves cikla procesi” un tos papildinot ar IKT attīstības projektam būtiskajiem IT pārvaldības ietvara COBIT 5 procesiem.

7.      Projekta kvalitātes nodrošināšanas plāna sagataves izstrāde

Projekta kvalitātes nodrošināšanas plāna sagatave

Projekta kvalitātes nodrošināšanas plāna sagatave paredzēta Projektu īstenotāju kvalitātes nodrošināšanas plānošanas atbalstam.

 

Būtisko arhitektūras elementu (BAE) pārvaldības vadlīnijas

 

IKT vadītāju forums

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumiem Nr.759 “Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības vadītāju foruma nolikums” Ministrija regulāri rīko IKT foruma tikšanās, lai diskutētu par nozares aktualitātēm.
Informācija par IKT forumu ir pieejama šeit.

 

E-pasts jautājumiem, komentāriem vai priekšlikumiem – iktarhitektura@varam.gov.lv !

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
  
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
18.10.2019
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta