Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 


 
Darbības jomasKlimata pārmaiņas
 
 
 
Klimata pārmaiņu departaments

Klimata pārmaiņas ir viena no nozīmīgākajām mūsdienu problēmām. Lai novērstu neatgriezeniskas un bīstamas izmaiņas, valstis ir apņēmušās ierobežot klimata pārmaiņas, kā arī pielāgoties nenovēršamajām pārmaiņām.

Arī Latvijai ir noteikti starptautiski saistoši mērķi, atbilstoši ES likumdošanai un  Parīzes nolīgumam. Lai tos sasniegtu, Latvijai ir jāievieš oglekļa mazietilpīgas un klimatnoturīgas attīstības politikas principi un pasākumi. Pārmaiņas nepieciešamas visās tautsaimniecības nozarēs, kā arī sabiedrībā.

Klimata pārmaiņu departaments (KPD) izstrādā tiesību aktu projektus un politikas plānošanas dokumentus (t.sk. šobrīd – Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģiju 2050.gadam, Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānu laika posmam līdz 2030.gadam un Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021-2030.gadam klimata dimensiju), aizstāv Latvijas intereses ES un starptautiski.  Departaments daudz sadarbojas ar nozaru ministrijām, lai nodrošinātu siltumnīcefekta gāzu (SEG) un klimatnoturīguma mērķu integrāciju nozaru politikās, sekmētu izmaiņas Latvijas tautsaimniecībā. KPD arī uzrauga ES Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbību Latvijā, koordinē SEG inventarizāciju, attīsta klimata pārmaiņu finanšu instrumentu darbību (t.sk. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta un Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta).

KPD tika izveidots 2005.gadā, departaments ir tieši pakļauts valsts sekretāra vietniekam vides aizsardzības jautājumos.

KPD galvenās funkcijas:

 • izstrādāt Latvijas klimata politiku, t.sk. izstrādāt politiku klimata pārmaiņu samazināšanai un pielāgošanās klimata pārmaiņām nodrošināšanai, nepieciešamos attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektus, kā arī veicināt klimata politikas aspektu integrēšanu citu nozaru politikās
 • pārstāvēt Latvijas intereses starptautiskās un Eiropas Savienības (ES) klimata politikas attīstīšanā, kā arī koordinēt Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām (UNFCCC), tās Kioto protokola un Parīzes nolīguma, kā arī citu ar klimata politiku saistīto starptautisko saistību izpildi;
 • nodrošināt klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās klimata pārmaiņām datu un informācijas vākšanas sistēmas koordināciju, atbilstošo ziņojumu sagatavošanu un iesniegšanu ES un UNFCCC;
 • attīstīt finanšu instrumentus, kas vērsti uz klimata politikas mērķu sasniegšanu, un koordinēt to ieviešanu, t.sk. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) un Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII);
 • nodrošināt ES Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) un Kioto protokola elastīgo mehānismu darbību Latvijā;
 • nodrošināt Latvijas siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību pārvaldību un Latvijas dalību siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību tirdzniecībā;
 • nodrošināt sabiedrības, komersantu un valsts un pašvaldību institūciju informēšanu par klimata pārmaiņām, to ierobežošanu un pielāgošanos klimata pārmaiņām;
 • organizēt un koordinēt starptautiskos sadarbības projektus klimata politikas jomā, t.sk. sagatavot starptautiskos līgumus un koordinēt to izpildi;
 • koordinēt ministrijas kompetencē esošos nacionālos un starptautiskos projektus klimata politikas jomā, t.sk. piedalās programmas „Nacionālā klimata politika” īstenošanā. 

KPD šobrīd ir divas nodaļas:

 • Klimata pārmaiņu un adaptācijas politikas nodaļa
 • Klimata finanšu un tehnoloģiju nodaļa.

KPD savas kompetences ietvaros:

 • izstrādā politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektus;
 • sniedz atzinumus par citu ministriju izstrādātajiem politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektiem;
 • izstrādā nacionālās pozīcijas, instrukcijas un materiālus, pārstāv Latvijas intereses komiteju, darba grupu un cita veida sanāksmēs, kā arī ES un starptautiskajās organizācijās;
 • nodrošina ES un starptautiski noteikto saistību pārņemšanu Latvijas tiesību aktos;
 • nodrošina atbilstošo datu un informācijas iegūšanu, uzkrāšanu un ziņojumu sagatavošanu;
 • nodrošina starptautisko līgumu sagatavošanu un ieviešanas koordinēšanu; organizē un piedalās sabiedrības informēšanas pasākumos;
 • nodrošina kapacitātes celšanas projektu izstrādi un īstenošanu;
 • nodrošina valsts budžeta programmu un apakšprogrammu klimata politikas jomā izstrādi, koordinē ministrijas publisko iepirkumu klimata politikas jomā sagatavošanu u.c.
 • sadarbojas gan ar nacionālajām, gan ar starpvalstu un starptautiskajām organizācijām un institūcijām.

KPD būtiskākie ikgadējie darbi atspoguļoti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas darbības stratēģijā un darba plānos, kas pieejami šeit!

KPD kontaktinformācija pieejama šeit!

 

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
  
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
18.10.2019
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta